Studium v zahraničí

V této sekci můžete nalézt informace rozdělené v následujících kategoriích:

 

Program Erasmus

Program Erasmus+ patří mezi nejvíce využívanou možnost zahraničního studijního pobytu založených na bilaterálních smlouvách a praktických stáží. Tato zahraniční mobilita je vhodná jak pro studenty magisterských programů, tak i pro doktorandy. Studijní oddělení ústavu zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými akademickými pracovníky a vedoucími odborů ústavu přípravu a podpis bilaterálních dohod, výběr studentů, zajišťuje studentům uznání studijních výsledků. Účtování a finanční agendu vede rektorát VUT v Brně (Odbor zahraničních vztahů).

Další informace o programu Erasmus a jednotlivých aktivitách naleznete na naep.cz a stránkách VUT.

Podmínky studia v zahraničí v rámci programu Erasmus

 • v každém stupni studia (magisterské, doktorské) lze vycestovat celkem na 12 měsíců (přičemž měsíce na studium a měsíce na stáž se sčítají dohromady),
 • student musí mít ukončen minimálně první semestr studia,
 • student musí být zapsán do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu,
 • student musí mít řádně splněny studijní povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně,
 • délka každého studijního pobytu je minimálně 3 měsíce, maximálně 1 rok
 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce, maximálně 1 rok
 • studijní pobyt na zahraniční univerzitě je součástí studia na ÚSI VUT v Brně; student musí mít předem stanoven nejen studijní program na zahraniční univerzitě, ale také podmínky pro jeho uznání po návratu,
 • na konci pobytu přijímající organizace vystaví studentovi potvrzení o absolvovaných předmětech, popř. potvrzení o praxi,
 • žádné poplatky za studium (školné) nesmí být přijímající organizací vybírány; student si pouze platí případné náklady na pojištění, účast ve studentských organizacích, apod.,
 • student by měl při výběru prokázat dobrou znalost cizího jazyka.

Administrativní postup

Před výjezdem:

 • Student si podá přihlášku do výběrového řízení (formulář„Přihláška do výběrového řízení – Erasmus") k vyhlášenému datu s vyjádřením příslušných osob. Vyplněná a podepsaná žádost se odevzdává koordinátorovi zahraničních mobilit ÚSI. Dále je nutné doložit doklad o znalosti cizího jazyka a motivační dopis v rozsahu A4 v anglickém jazyce.

Další administrativní postup před a během pobytu a po návratu ze studijního pobytu naleznete zde nebo z praktické stáže naleznete zde.

Seznam inter-institucionálních smluv naleznete zde.

Dokumenty

 

Rozvojové projekty MŠMT - „Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně“

Hlavním cílem rozvojového programu MŠMT je podpora zahraničních pobytů studentů všech studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský). Pobytu se lze účastnit v kterékoliv zemi.

Výjezd studenta v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

 • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech,
 • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém),
 • práce na bakalářské, diplomové nebo dizertační práci,
 • odborné stáže v rámci schváleného studijního programu,
 • studijního pobytu v rámci schváleného studijního programu.

Podmínky realizace studijního pobytu:

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu,
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka (v kompetenci ÚSI),
 • uznání výsledků studia v zahraničí vysílajícím vysokoškolským ústavem (Learning Agreement),
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou (odpovídá ÚSI) nebo individuální domluva s přijímající univerzitou na konkrétní studijní pobyt,
 • potvrzení vysílající a přijímající organizace na konkrétní studijní pobyt na základě vlastního kontaktu (Free Movers),
 • financování pouze ze zdrojů rozvojového projektu/mobilitního stipendijního fondu,
 • výběr studentů v rámci přidělené dotace je plně v kompetenci ÚSI.

Administrativní postup

Před výjezdem:

 1. Student si podá přihlášku do výběrového řízení (formulář „Přihláška do výběrového řízení – Free Movers") k vyhlášenému datu s vyjádřením příslušných osob. Vyplněná a podepsaná žádost se odevzdává koordinátorovi zahraničních mobilit ÚSI. Dále je nutné doložit doklad o znalosti cizího jazyka a motivační dopis v rozsahu A4 v anglickém jazyce.
 2. Student kontaktuje vybranou univerzitu s žádostí o přijetí. Akceptační dopis z přijímací instituce (se jménem, termínem a náplní pobytu) doručí student na studijní oddělení
 3. Po předběžném souhlasu vyplní formulář „Application Form - Free Movers“ a zašle na zahraniční univerzitu, která musí potvrdit přijetí studenta na konkrétní období. Potvrzený formulář musí být přiložen k žádosti o udělení dotace.
 4. Student musí dále přiložit přijímající univerzitou potvrzenou dohodu o uznání výsledků zahraničního studia (formulář „Learning Agreement“, v případě praktické stáže „Traineeship Agreement“), který obsahuje potřebné informace o charakteru stáže (studium, výzkum), studijním programu zahraniční univerzity, včetně učebního plánu. Při studijním charakteru stáže je nutné vyplnit tabulku ve formuláři (výpis předmětů včetně zakončení předmětů a počtu kreditů).
 5. Student dále podá „Žádost o finanční podporu“ na zahraniční pobyt v rámci Rozvojových programů MŠMT a Mobilitního stipendijního fondu VUT v Brně, a předá ji minimálně dva týdny před plánovaným výjezdem koordinátorovi zahraničních mobilit ÚSI.
 6. Po schválení výjezdu a výše dotace se student dostaví na studijní oddělení ÚSI k sepsání „Finanční dohody“ alespoň 14 dní před výjezdem. Příspěvek bude vyplácen zpravidla před odjezdem do zahraničí formou obvyklou pro vyplacení stipendia (bezhotovostním převodem na bankovní účet). Student musí být zapsán do semestru studia, v němž chce vycestovat do zahraničí, případně požádat o individuální studijní plán a zadat stipendijní účet do informačního systému

Během pobytu:

 1. V případě změn ve studijním plánu po příjezdu je student povinen do 30 dnů od začátku pobytu písemně vyřídit dokument „Changes to Original Learning Agreement“ (druhá strana LA). Opět musí být oboustranně schválen zahraniční stranou a ÚSI VUT.
 2. V případě prodloužení zahraničního pobytu dojde k sepsání „Dodatku k finanční dohodě„. Prodloužení studia v zahraničí závisí na souhlasu partnerské univerzity a ÚSI. V zásadě je prodloužení reálné, pouze pokud náplň prodlouženého pobytu koresponduje se studijním programem v odpovídajícím semestru na ÚSI a ta disponuje volnými finančními prostředky v rámci programu. V případě krácení pobytu musí student doložit potvrzení o době a náplni studia v zahraničí podepsaný odpovědnou osobou koordinátorovi zahraničních mobilit ÚSI. Potvrzení doby studia je rozhodující pro vyměření odpovídající částky přidělených financí, kterou bude student vracet.

Po návratu:

Student je povinen do 30 dnů po skončení pobytu dodat studijnímu oddělení ÚSI potvrzení o délce pobytu v zahraničí, které vydá navštívená instituce, a vlastní stručnou závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu (formát A4, cca 10 stran v českém jazyce), ve které bude zejména popsán a potvrzen odborný, resp. výzkumný a vzdělávací program pobytu.

Financování pobytu

 • Student obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí ústavu na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, do maximální výše 20.000 Kč/měsíc.
 • Není-li dodržena doba pobytu v celých měsících, u posledního měsíce je účtováno podle počtu dní následovně: 0-7 dní = žádné stipendium, 8-20 dní = polovina měsíčního stipendia, 21-30 dní = celé měsíční stipendium.
 • Na podporu mobility v rámci rozvojového projektu nemůže být současně použito financování z jiných mobilitních programů (např. Erasmus+).
 • Stipendium může být dle uvážení ústavu navýšeno dílčím příspěvkem z mobilitního stipendijního fondu fakulty (MSF) do maximální výše 40.000 Kč na celou dobu pobytu.

Dokumenty

Důležité odkazy:

Ohlasy studentů:

Aktuálně nejsou k dispozici ohlasy studentů.

Koordinátor zahraničních mobilit:

Jméno: Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. - vedoucí studijního oddělení
Adresa: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 3. NP, místnost 3.10
e-mail: eva.kosinova@usi.vutbr.cz
tel.: +420 541 148 931

 

Konkrétní stipendia

- Dům zahraničních služeb
- DAAD - stipendia do německy mluvících zemí