Magisterské studium

Přehled směrnic a předpisů pro navazující magisterské studium na ÚSI a formuláře v elektronické podobě můžete nalézt v následujících kategoriích:

 

Přehled směrnic a předpisů k magisterskému studiu:

Obecné dokumenty

Studijní předpisy

Studijní programy

Přijímací řízení

  • Rozhodnutí č. 5/2017 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  • Směrnice ÚSI VUT č. 1/2018 – Pro přijímací řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2019–2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia

Stipendia

  • Směrnice č. 4/2018 – O přiznání stipendia prospěchového, mimořádného, doktorského a na podporu mobility ve studiu na ÚSI VUT
  • Rozhodnutí ředitele č. 4/2018 - O přiznání stipendia prospěchového, mimořádného, doktorského a na podporu mobility ve studiu na ÚSI VUT
  • Pokyn č. 20/2017 – Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci

Ukončení studia

Poplatky za studium

Celoživotní vzdělávání

  • Směrnice ředitele ÚSI č. 3/2012 - O stanovení pravidel studia v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně

Zahraniční studium

    • Směrnice č. 40/2017 - Uznávání výsledků zahraničních pobytů studentů VUT
    • Pokyn č. 18/2017 - Pravidla pro studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ mezi programovými zeměmi

Elektronická komunikace

 

Ubytování studentů

 

Formuláře:

Stipendia

Různé

Ukončení studia, závěrečné práce, státní závěrečná zkouška

 

Pedagogický poradce

Pro studijní program N3917 Soudní inženýrství
- obor Expertní činnost v dopravě:  Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
- obor Realitní inženýrství:  Ing. Pavel Klika
   
Pro studijní program N3950 Rizikové inženýrství
(všechny obory):  Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
- obor Řízení rizik stavebních konstrukcí  
– obor Řízení rizik strojních zařízení  
- obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení  
- obor Řízení rizik v informačních systémech  
- obor Řízení rizik firem a institucí  
- obor Řízení rizik chemických technologií  
   
Poradenství pro studenty
   

Státní závěrečné zkoušky

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Hodnocení vzdělávací činnosti studenty magisterských studijních programů

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.