Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí (SON)

Pedagogická činnost

Odbor SON se podílí na zajišťování výuky uskutečňované na ÚSI v:

 • doktorském studijním programu Soudní inženýrství;
 • navazujícím magisterském studijním programu Soudní inženýrství, oboru Realitní inženýrství, v předmětech:
 • kurzech expertní činnosti a technického znalectví, zejména v předmětech:
  • Práva a povinnosti znalců, odhadců a expertů, soudní inženýrství;
  • Stavební zákon;
  • Stavitelství;
  • Teorie oceňování nemovitostí;
  • Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů;
  • Tržní hodnota nemovitostí;
  • Výpočetní programy pro oceňování nemovitostí;
  • Případové studie;
  • Praxe ohledání nemovitostí;
  • Reálné dělení nemovitostí;
  • Rozpočtování nemovitostí – případová studie;
  • Metodika nálezu a revizní znalecký posudek v oboru stavebnictví.

 

Vědeckovýzkumná činnost odboru

Výsledky ostatní vědecké činnosti prováděné pracovníky a studenty Doktorského studijního programu (DSP) odboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí jsou každoročně prezentovány na níže uvedených mezinárodních vědeckých konferencích, na jejichž organizaci se ÚSI podílí:

 • Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, pořádaná každoročně v lednu
 • Juniorstav, pořádaná každoročně v lednu/únoru
 • Junior Forensic Science, pořádaná každoročně v dubnu

 

Znalecká činnost

VUT v Brně - Ústav soudního inženýrství je zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, ve II. oddílu seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti (Ústřední věstník ČSR, částka 5 z roku 1986) pro znalecké obory, z nichž odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí pokrývá následující:

 • Ekonomika -Ceny a odhady nemovitostí;
 • Projektování;
 • Stavebnictví -Stavby dopravní, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské;

 

Od roku 1975, kdy ústav vznikl, vypracoval odbor stovky znaleckých posudků, a to především v občanskoprávních a v trestněprávních sporech pro soudy a policii z celého území ČR. Dále pak zpracovává ve výjimečných případech znalecké posudky ve výše uvedených oborech i pro státní organizace a soukromé subjekty.

Nejvýznamnější posudky odboru za poslední dva roky:

 • Papírny Brno s.p. (v likvidaci) závod Předklášteří – restituční nárok
 • ZD Klučov - Lhota – restituční nárok
 • Rychlostní komunikace D47 – cena věcných břemen
 • Dům Praha - Hodkovičky – poškození domu povodněmi roku 2002

 

Konzultační a poradenská činnost odboru

Odbor na vyžádání poskytuje informace z oboru stavebnictví a oceňování nemovitostí pro soudy, orgány policie ČR a úřady.