Odbor rizikového inženýrství (RZI)

Pedagogická činnost

Odbor rizikového inženýrství vznikl na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v roce 2010 na základě akreditace navazujícího  magisterského  studijního  programu  N3950 - Rizikové inženýrství. Studijní program má interdisciplinární charakter, a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně. Organizačním zajištěním je pověřen Ústav soudního inženýrství VUT.

Pracovníci odboru RZI jako kmenoví pracovníci Ústavu soudního inženýrství  se podílí na zajišťování výuky uskutečňované na ÚSI v:

 

Vědeckovýzkumná činnost odboru

Odbor se zabývá činností vědecko-výzkumnou, v rámci které prezentují  svoje výsledky i všechny zapojené fakulty VUT jako partneři podílející se na zajištění  studijního programu Rizikové inženýrství. Kromě toho Ústav soudního inženýrství jako garant  výuky  tohoto studijního programu získal projekt OP VK pod názvem „Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na VUT v Brně“, na jehož řešení se podílejí i pracovníci odboru rizikového inženýrství.

Ústav soudního inženýrství je pravidelným každoročním pořadatelem takových významných aktivit, kterými je :

 • Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, pořádaná každoročně v lednu
 • Juniorstav, pořádaná každoročně v lednu/únoru
 • Junior Forensic Science, pořádaná každoročně v dubnu

Všichni studenti doktorských i navazujících forem studia mají možnost aktivní účasti.

Mezi další vědecko-výzkumné aktivity, na kterých se podílejí všichni studenti i pracovníci ústavu je zapojení do:

 • grantových výzev každoročně vyhlašovaných Fondem rozvoje vysokých škol
 • rozvojových programů
 • specifického vysokoškolského výzkumu

V rámci vědecko-výzkumné činnosti a je pracovníky odboru Rizikové inženýrství uskutečňována i odborná publikační činnost, která je předpokladem dalšího vědeckého růstu a garancí úrovně vědecko-výzkumné činnosti v oboru  a pedagogické  činnosti. Výsledky publikační činnosti jsou součásti databáze uveřejňované v RIVu, která tak poskytuje  kvantitativní i kvalitativní informace o charakteru publikační vědecko-výzkumné činnosti.

 

Znalecká, konzultační a poradenská činnost odboru

Odbor se zabývá taktéž činností odbornou a soudně znaleckou, kdy na vyžádání pracovníci odboru RI poskytují poradenskou a konzultační činnost v oboru. Na této aktivitě se podílejí nejen kmenoví pracovníci odboru, ale i pracovníci ostatních součástí VUT, podílející se na výukové činnosti v rámci studijního programu RI dle svého zaměření a odborných kompetencí. Totéž platí i o znalecké činnosti, která je uskutečňovaná v oborech znalci i z jiných součástí VUT podílejících se na výukové činnosti v rámci studijního programu RI.

 

Odborná spolupráce

Odbor Rizikového inženýrství má vysoce interdisciplinární zaměření a charakter vyplývající z charakteristiky studijního programu, který zajišťuje, vycházející ze spolupráce ostatních fakult VUT zajišťující tento studijní obor, kterými jsou:

 • Fakulta stavební (FAST)
 • Fakulta strojního inženýrství (FSI)
 • Fakulta chemická (FCH)
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
 • Fakulta informačních technologií (FIT)
 • Fakulta podnikatelská (FP)