Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel (ASN)

Pedagogická činnost

Odbor ASN se podílí na zajišťování výuky uskutečňované na ÚSI v:

  • kurzech specializačního studia technického znalectví v rámci CŽV, zejména v předmětech:
   • Konstrukce a životnost motorových vozidel a jejich zkoušení;
   • Diagnostika motorových vozidel a technologie opravárenství;
   • Teorie vozidel I;
   • Oceňování motorových vozidel a strojů;
   • Výpočetní technika ve znalecké praxi při ASN;
   • Soudní inženýrství při ASN vč. metodiky nálezu;
   • Metodika znaleckého experimentu, podklady pro analýzu nehody a jejich zpracování;
   • Aplikovaná mechanika;
   • Teorie technické analýzy silničních vozidel;
   • Problémové studie ASN.

Pracovníci odboru ASN dále zabezpečují mj. výuku v povinně volitelných předmětech např. na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, Ústavu automobilního a dopravního inženýrství v předmětu Soudní inženýrství.

Výuka probíhá moderními metodami s podporou výpočetní techniky.

 

Vědeckovýzkumná činnost odboru

Odbor se formou grantů nebo přímou spoluprací s průmyslem zabývá řešením problematiky bezpečnosti silničního provozu.

Od 1.10.2010 se pracovníci odboru podílí na realizaci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na VUT v Brně.

Významnou část vědeckovýzkumné činnosti odboru představuje publikační činnost, zejména v oblastech analýzy silničních nehod a technického stavu vozidel.

Přínosem pro vědu a výzkum v oboru jsou výsledky disertačních prací absolventů doktorského studijního programu a vybraných závěrečných prací posluchačů kurzů CŽV.

 

Znalecká činnost odboru

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně je zapsán ve II. oddílu seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Pracovníci odboru se zabývají mj. zpracováním složitých znaleckých posudků v oborech:

   • Doprava - Doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních nehod.
   • Ekonomika - Ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování strojů, zařízení a technologických celků, oceňování movitého majetku.
   • Strojírenství - Strojírenství těžké a všeobecné.

 

Konzultační a poradenská činnost odboru

Odbor na vyžádání poskytuje písemné nebo ústní konzultace pro státní orgány a znaleckou veřejnost. Pracovníci odboru zajišťují odborné přednášky, školení, semináře a konference.

 

Odborná spolupráce

Odbor úzce spolupracuje se společností Škoda Auto a.s., Ústavem súdneho inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině, Evropskou společností pro výzkum a analýzu dopravních nehod (EVU), Asociací znalců a odhadců ČR (AZO), Centrem dopravního výzkumu (CDV), aj.

Dále odbor pořádá odborné semináře k problematice analýzy silničních nehod pro znalce z oboru doprava.