Forenzní ekotechnika (FOE)

Pedagogická činnost

Odbor všeobecný, oblast Forenzní ekotechniky, se podílí na zajišťování výuky uskutečňované na ÚSI v:

 • doktorském studijním programu P3917 Soudní inženýrství: obor 3917V001 Soudní inženýrství – dle platné akreditace ve 4 oblastech znalecké činnosti, tj. čtvrtá oblast - Forenzní ekotechnika
 • navazujícím magisterském studijním programu Soudní inženýrství, oboru „Realitní inženýrství“: Základy forenzní ekotechniky: les a dřeviny
 • specializačním studiu technického znalectví v kursu 41N zaměřeném na studium oceňování lesních porostů

Vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vycházejí z „Dlouhodobého záměru Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na období 2011-2015“, který je rozpracován do podmínek oblasti Forenzní ekotechniky a upřesněn dle jednotlivých roků.

Pro nejbližší období je aktuální:

 • Projekt vybudování laboratoře Forenzní ekotechniky, z hlediska materiálního vybavení sestávající z oblastí:
 • Měření funkční a mechanické stability vzrostlých stromů (hospodářská zeleň, veřejná zeleň, vyhrazená zeleň, ochranná zeleň, ostatní zeleň), jako podklad pro identifikaci selhání stromových jedinců v nebezpečném (rizikovém) prostoru a poranění osob, případně i poškození majetku (vč. prevence povodní, příp. sesuvů půdy).
 • Chronická rizika v krajině z hledisek trvalých porostů(zvláště lesních a okrasných rostlin) daná:
  • lidským faktorem, tj. porušením pracovních a technologických postupů (bezpečnost práce a havárie) a poraněním osob (pracovníků, turistů),
  • poškozením ekosystému (např. havárie) z pohledu ekotechnického.

 

Vědeckovýzkumná činnost odboru

Vypracování náplně předmětu „Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“, jeho definování proběhlo v období let 2005-2006 a poprvé byl akreditován na ÚSI v r. 2007.

Na základě současného stavu poznání a potřeb oblasti jsou vylišeny 3 hlavní okruhy odborného zaměření a vědecko-výzkumné činnosti:

 • Zpracování doktorských disertačních prací při zachování multidisciplinárního přístupu, mezioborového prolnutí a kvantitativního i kvalitativního hodnocení – tak, aby jejich výsledky prohlubovaly vědecké poznání stavů, vazeb a objevovaly nové skutečnosti reálných znaleckých objektů v rámci Forenzní ekotechniky. 
 • Aplikace nových principů, technických prostředků a technologií z oblasti ekotechniky, zlepšujících (nákladově příznivějších) funkci zařízení prvé generace - pro měření zvláště dle Metody „CFA“ (subsystém C: Funkční diagnostika), ale umožňujících i detekci a posuzování stavů ekosystémových složek prostředí.   
 • Standardizovat a harmonizovat znalecké metodiky a postupy pro některé obsahově významné součásti Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (vč. využití závěrů znaleckých posudků v relevantních oborech, tj. lesní hospodářství, bezpečnost práce, ochrana přírody, ekonomika odvětví: ceny a odhady; specializace: oceňování lesních pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich). 

 

Znalecká činnost

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“ zahrnuje stávající obory znalecké činnosti (tak, jak jsou obsaženy v současných číselnících Krajských soudů):

 • lesní hospodářství: odvětví - dříví, těžba; myslivost                       
 • bezpečnost práce v lesním hospodářství 
 • ochrana přírody (nemá odvětví, ani specializace)
 • ekonomika: odvětví: ceny a odhady; specializace: oceňování lesních pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich

Studenti doktorského studijního programu se podíleli např. na znaleckých posudcích týkajících se:

 • v r. 2007 pro Okresní soud, případného ovlivnění struktury ekosystému v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero odstraněním dřevní hmoty pokácených stromů; vyžádá si přiblížení a odvoz této dřevní hmoty použití intenzivních technologií, vč. provádění chemizace, které může způsobit změnu vodního režimu, změny v biologické rozmanitosti, nebo nevratně poškodit půdní povrch
 • Náhrady za trvalé porosty, výpočtu ceny obvyklé na lokalitě Nové Heřmanovy (pro potřeby vypracování znaleckých posudků - na základě USNESENÍ vlády České republiky č. 444 ze dne 21. dubna 2008)
 • Stanovit výši způsobené škody na lesním porostu v Národní přírodní památce Barrandovské skály, dle Opatření Policie České republiky, OŘ Praha II, rok 2008

 

Konzultační a poradenská činnost odboru

Tato činnost se systémově týká zvláště účasti na školeních pořádaných Policejním prezidiem ČR, ale – v spolupráci s ČUSZLH - i přípravy podkladů pro zkušební otázky pro zájemce o znaleckou činnost.  

S různým intervalem jsou poskytovány informace – zvláště z oboru bezpečnost práce, resp. lesní hospodářství, či ochrany přírody – zvláště pro různé úrovně soudů, součásti policie ČR, příp. státní instituce a úřady.

 

Odborná spolupráce

Je navázána úzká spolupráce s Českou unií soudních znalců v lesním hospodářství (ČUSZLH). Z ní vyplývá pro studující v doktorském studijním programu např. přístup i možnost vyjadřovat se k připravovaným legislativním materiálům, oboustranně probíhá informovanost o konkrétních akcích a následně účast na akcích samotných, pořádaných jak ČUSZLH (např. výjezdní zasedání), tak i v rámci tohoto odborného zaměření (přednášky na seminářích, v rámci programu celoživotního vzdělávání znalců apod.).