Činnost certifikačního orgánu ÚSI

Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako Národní akreditační orgán, založený vládou České republiky, vydal dne 15. 9. 2015 osvědčení o akreditaci č. 650/2015 pro certifikační orgán č.3072 Vysoké učení technické v Brně Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství (CO ÚSI). Cílem činnosti tohoto pracoviště je poskytování certifikátů jako výsledku činnosti třetí nezávislé a objektivní strany, prokazující dosažení přiměřené důvěry, že prověřená jmenovaná osoba je způsobilá vykonávat činnost v oboru, pro který byla certifikována. Periodický dozor nad certifikovanými pracovníky, prováděný z úrovně CO ÚSI pak zajistí trvalé udržování a prokazování jejich profesionální úrovně.

Požadavky na vydané certifikáty jsou v souladu s dokumenty, které přijala Evropská unie (EU) v rámci přijatého programu harmonizace procesů a postupů prokazování shody, uvedeného v Globální koncepci pro certifikaci a zkoušení a v dalších navazujících dokumentech komunitárního práva EU. Akreditace Certifikačního orgánu ÚSI udělená ČIA potvrzuje, že tento orgán splňuje všeobecná kritéria, kterými se musí řídit certifikační orgán provádějící certifikaci osob, má-li být uznán na národní nebo evropské úrovni za způsobilý a spolehlivý při uplatňování systému certifikace. Snahou ÚSI je zúčastnit se aktivně procesu osvědčování pracovníků v dané oblasti v rámci ČR i stávajících evropských struktur a umožnit tak pracovníkům České republiky získat prostřednictvím budoucí notifikace ČIA hodnotné a v Evropě uznávané certifikáty. Organizace, řízení a postupy zajišťující dosažení výše uvedených cílů jsou obsahem této Příručky jakosti (PJ) a navazující dokumentace CO ÚSI.

Příručka jakosti je základním interním řídícím a organizačním dokumentem certifikačního orgánu provádějícího certifikaci pracovníků, zřízeného při ÚSI. Příručka platí pro výkon funkce certifikačního orgánu v rozsahu vymezeném v Osvědčení o akreditaci uděleném Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA). Příručka jakosti Certifikačního orgánu ÚSI provádějícího certifikaci osob naplňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024. Na příručku navazuje "Certifikační schéma" a "Informace pro žadatele" - podrobná informace pro žadatele o certifikaci. Tento materiál je veřejně dostupný pro žadatele o certifikaci a jiné zainteresované subjekty.

Certifikační systém Certifikačního orgánu ÚSI je otevřený systém, který je průběžně zdokonalován a upřesňován. Na základě zobecňování při práci získávaných poznatků, připomínek z dohledu ČIA, připomínek spolupracujících orgánů, certifikovaných osob a žadatelů o certifikaci je prováděna průběžná aktualizace této Příručky jakosti a příslušných certifikačních schémat.

Vedení VUT jako zakladatele CO ÚSI se zavazuje umožnit certifikačnímu orgánu postupovat důsledně podle výše uvedených dokumentů a vytvořit pro tuto práci potřebné podmínky. Dále se zavazuje oznámit ČIA všechny skutečnosti, které by mohly mít dopad na plnění podmínek akreditačních kritérií, za kterých bylo ČIA osvědčení o akreditaci uděleno. Vedení Certifikačního orgánu ÚSI se zavazuje postupovat důsledně podle této Příručky jakosti, neomezovat přístup ke službám CO, realizovat činnost v souladu se stanovenými certifikačními postupy nestranným, nediskriminačním a objektivním způsobem. K naplnění těchto cílů je úsilí zaměřeno, kromě vytváření potřebných zdrojů a předpokladů pro práci CO, na průběžné zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti pracovníků CO, na systematické zdokonalování metodické a odborné práce při výkonu certifikace.

Prohlášení CO ÚSI

Informace pro vyřizování odvolání a stížností ke stažení zde.