Certifikační proces pro získání certifikátu

Podmínky získání certifikátu:

Základní podmínkou pro podání a přijetí žádosti o certifikaci a realizaci certifikačního procesu je splnění požadavků certifikačního schématu pro jednotlivé obory viz přehled oborů certifikace.

Žadateli o certifikaci poskytuje bližší informace Ing. Agáta Védlová.

S veškerými uvedenými údaji žadatele v dokumentaci je na CO ÚSI zacházeno jako s důvěrnými informacemi.

Proces certifikace:

Certifikáty v jednotlivých oborech se vydávají s platností na dobu tří let. Po jejím uplynutí je možná recertifikace.

Před zahájením certifikace jsou žadateli zaslány „Informace pro žadatele“, které obsahují podrobný popis certifikačního procesu a vstupní podklady žadatele, tiskopis žádosti o certifikaci a prohlášení žadatele.

Vyplněný vstupní dotazník s přílohami včetně přihlášky k certifikaci se zasílá zpět certifikačnímu orgánu. Na jeho základě a po prozkoumání vstupních údajů je vyhotovena smlouva o certifikaci a registrace.

Dalším krokem je vykonání praktické zkoušky. Pro praktickou zkoušku je nutné zaslání tří prací (specifikovaných v Pokynech pro certifikace), které jsou oponovány. S výsledkem oponentace je žadatel seznámen.

Následuje písemná zkouška - test. Na tuto zkoušku je žadatel pozván nejméně dva týdny předem.

Po složení písemné zkoušky následuje zkouška ústní. Tato zkouška je provedena individuálním pohovorem zkušební komise a uchazeče.

Certifikační zkouška realitního makléře je sestavena ze dvou částí – písemné a ústní. Písemná část představuje test, ústní vylosování dvou otázek dle kriteriální normy.

Pokud uchazeč splní všechny části zkoušky, je mu na základě rozhodnutí ředitele Certifikačního orgánu vydán certifikát.

Po  dobu platnosti certifikátu je prováděn nad certifikovanými osobami Periodický program sledování (dozor) a to vždy jedenkrát ročně vyplněním Dozorového dotazníku.

Po uplynutí platnosti certifikátu je možná recertifikace, která je zahájena podáním žádosti o recertifikaci.

Certifikační orgán umožňuje recertifikaci držitelům certifikátu od jiného certifikačního orgánu, akreditovaného ČIA, o.p.s., dle platné normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

Recertifikační zkouška je složena z části praktické a ústní, pro něž platí výše zmiňovaná pravidla.

Pro recertifikační zkoušku realitního makléře platí stejná pravidla jako pro zkoušku certifikační.

Po úspěšně složené recertifikační zkoušce je na základě rozhodnutí ředitele udělen certifikát s platností na dobu pěti let.