Studentská soutěž - výzva k účasti

Vážená paní/Vážený pane,

jménem Nakladatelství Academia si Vás dovoluji pozvat k účasti na novém ročníku Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Veškeré podrobnosti naleznete v připojeném dopise ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta a ve Stanovách soutěže. 

Zároveň připojuji i informaci o vítězích ročníku 2017 (výsledky byly vyhlášeny letos v dubnu).

Zde jsou základní informace:

§ Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

§ Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

§ Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

§ Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

§ Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).

V úctě

Mgr. Marie Povýšilová
manažerka marketingu


Publikováno: 28.05.2018 11:09

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d171573