• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zveřejňování informací

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

VUT v Brně je právnická osoba (veřejná vysoká škola) zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která naplňuje poslání uvedené v zákoně, tedy

a) uchovává a rozhojňuje dosažené poznání a podle svého zaměření pěstuje činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

b) umožňuje v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,

c) poskytuje další formy vzdělávání a umožňuje získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílí se tak na celoživotním vzdělávání,

d) hraje aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

e) přispívá k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,

f) rozvíjí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. 

2. Organizační struktura 

3. Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace 

4. Nejdůležitější právní předpisy

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

5. Sazebník úhrad za poskytování informací 

6. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Údaje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou součástí Výroční zprávy o činnosti VUT v Brně.

7. Adresa elektronické podatelny

epodatelna-info@vutbr.cz

8. Zveřejnění informací poskytnutých na žádost

Úřední deska

Úřední deska