• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Hodnocení Vědy a výzkumu

Kvalitu výstupů (publikací, produktů) lze hodnotit podle různých hledisek. Pro instituce v ČR je v současné době platná nová metodika Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále Metodika 17+) vypracovaná Radou vlády pro výzkum a vývoj a inovace (RVVI) a schválené vládou ČR dne 8. února 2017.

Metodiku naleznete na adrese http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

Nová metodika se snaží změnit paradigma hodnocení vědy v České republice a je postavena na několika pilířích hodnocení, které se budou postupně zavádět do praxe. Pro vykazování výsledků vědecké práce jsou podstatné pilíře 1 a 2. Veškeré další podrobnější informace k tématice najdete na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace: www.vyzkum.cz

Novinka: Analytický nástroj InCites nově dostupný na VUT!

Výsledky projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků v ČR se sbírají, hodnotí a zapisují do rejstříku informací o výsledcích (dále jen RIV).

RIV slouží jako zdroj informací o výsledcích vědy a výzkumu v ČR pro širokou veřejnost a je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaVaI (http://www.isvav.cz/).

Údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. [1] Podle bodového ohodnocení výsledků výzkumných organizací (včetně VUT v Brně) se dále mezi ně dělí institucionální podpora, tj. prostředky na financování jejich dalšího rozvoje. [2] Finance se nově budou rozdělovat i na základě hodnocení dle další parametrů (pilířů) v Metodice 17+.

Vykazování a předávání výsledků na VUT

Na VUT probíhá centrální vykazování a předávání výsledků do RIV přes systém Apollo. Veškerou svou publikační činnost je proto třeba zapisovat do systému Apollo. Údaje k publikacím uvádějte do Apollo až po vydání, v okamžiku kdy se k danému dokumentu fyzicky dostanete.

Kontrolu záznamů v databázi Apollo a technickou stránku má na VUT na starost  Ing. Tomáš Panáček, e-mail: apollo@vutbr.cz

Na všech fakultách pak pro konzultace po technické stránce můžete kontaktovat jednotlivé systémové integrátory. Jejich seznam naleznete na http://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/integratori

Podrobný návod pro vložení nového výsledku do systému naleznete na stránkách https://www.vutbr.cz/wiki/Kategorie:Výzkum_a_vývoj

S problémy obsahového rázu se můžete obrátit na nás: eiz@lib.vutbr.cz

Jednou za rok (většinou v jarním období) se výsledky za VUT hromadně posílají poskytovatelům podpory VaVaI (jednotlivá ministerstva, grantové agentury apod.), kteří je předávají pro posouzení do Rady pro výzkum vývoj a inovace prostřednictvím RIV. Ta dále předá výsledky vládě ČR.

Co mohu zapsat jako uznatelný výsledek?

Metodika RIV striktně definuje jednotlivé druhy výsledků vědecké práce a následné přidělení bodů za jednotlivé výstupy. Jednotlivé výsledky je také nutné mít navázané na konkrétní projekty VaVaI a výzkumnou aktivitu uznanou na dané instituci. Výsledky se uznávají vždy za 5 let zpětně. Tedy za rok 2018 se hodnotí projekty ukončené v roce 2017 a můžete podat všechny výsledky činnosti a od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017.

Definice druhů výsledků najdete v samostatné příloze č. 4 Metodiky 17+ : https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf

Za uznatelný výsledek se považuje např.:

 • článek v odborném periodiku
 • odborná kniha (více jak 50 stran)
 • kapitola v odborné knize
 • stať ve sborníku
 • patent
 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software
 • uspořádání výstavy apod.
Pomoc při registrování patentů, softwaru a dalších uznatelných výsledků najdete také na stránkách Útvaru transferu technologií:

https://www.vutbr.cz/ctt/pro-vedce/vytvoril-jsem-novy-vysledek

https://www.vutbr.cz/ctt/caste-dotazy

Použitá literatura:

[1] UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Rejstřík informací o výsledcích-RIV. cuni.cz [online]. 8.1.2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://www.cuni.cz/UK-2330.html

[2] STRAKOŠ, M. Vykázání výsledku do RIV. vutbr.cz [online]. 2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z:https://www.vutbr.cz/ctt/pro-vedce/vytvoril-jsem-novy-vysledek/vykazani-vysledku-do-riv

20.04.2021 13:24:44
php 0.16s, sql 0.23s
shreck7, cdbx1