• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Open Access a projekty podporované z Horizon 2020

V projektech podpořených z programu Horizont2020 je otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím souvisejícím s projektovými výsledky povinný. Příjemce musí zajistit, aby publikované výsledky bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout. Příjemci jsou vyzýváni, aby zpřístupňovali v režimu OA i jiné výsledky – například knihy, zprávy a výstupy z konferencí. V některých podpořených oblastech je povinné otevřeně zpřístupnit i výzkumná data.

OA Horizon2020 - publikace

 • Příjemci grantů musí uložit v repozitáři určeném pro ukládání vědeckých publikací strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu přijatého k publikování. K uložení musí dojít, jakmile je to možné, nejpozději v den publikování, a to i v případě publikování v režimu zlaté cesty. Příjemci grantů musí navíc vyvinout úsilí k uložení dat potřebných k ověření výsledků prezentovaných v uložené vědecké publikaci, ideálně do repozitáře určeného pro ukládání dat.
 • Po uložení předmětné publikace, a pokud možno i souvisejících dat určených k ověření výsledků prezentovaných v publikaci, musí příjemci grantů zajistit otevřený přístup k dané publikaci prostřednictvím zvoleného repozitáře. Existují dvě možnosti zajištění otevřeného přístupu:
  • zelená cesta – předmětná publikace musí být otevřeně přístupná v repozitáři po uplynutí šesti měsíců od publikování (dvanácti měsíců v případě publikací vytvořených v projektech v oblasti společenských a humanitních věd)
  • zlatá cesta – publikování v časopisech, které poskytují okamžitý otevřený přístup k článkům (otevřené časopisy nebo hybridní časopisy); tento způsob zahrnuje zpravidla jednorázovou platbu autora článku, která se obvykle pohybuje mezi 1 500 až 2 500 euro Tyto náklady jsou nazývány Article Processing Charges (APCs) a jsou z hlediska Horizont 2020 uznatelnými náklady, pokud byly vynaloženy po dobu trvání projektu, jehož výstupem je předmětná publikace.
 • Příjemci grantů musí navíc prostřednictvím repozitáře zajistit otevřený přístup k metadatům, která slouží k identifikaci předmětné publikace. [1] Z důvodu lepší vyhledatelnosti výsledků výzkumů podpořených z Horizon 2020 průvodce uvádí i podmínky ke struktuře metadat. Metadata by měla obsahovat termíny: "European Union (EU)" a "Horizon 2020"

Na VUT v Brně můžete zelenou cestu naplnit uložením do Digitální knihovny VUT.

Pokud jde o licenci, pod kterou autoři/subjekty vykonávající autorská majetková práva k daným publikacím zpřístupňují své publikace, doporučuje Horizont 2020 zvážit použití Creative Commons licencí, např. CC-BY nebo CC-0. [1]

OA Horizon2020 - data

V rámci výzvy Horizon 2020 jsou některé oblasti zahrnuty v projektu Open Research Data Pilot, který má za cíl zlepšit a maximalizovat přístup a znovu využití výzkumných dat. Zpřístupnění dat v otevřeném přístupu je podmínkou pro úspěšné splnění projektů. Na roky 2014-2015 se jedná o oblasti:

 • Future and Emerging Technologies
 • Research infrastructures - part e-Infrastructures
 • Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies
 • Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' - part Smart cities and communities
 • Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials' - except raw materials
 • Societal Challenge: 'Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies'
 • Science with and for Society

Jaké jsou požadavky v Open Research Data Pilot?

Krok 1: U projektů je vyžadováno zpřístupnit data z výzkumu v rámci otevřeného přístupu nejlépe pomocí uložení do repozitářů.

Krok 2: Pokud je to možné, musí projekty umožnit třetím stranám přístup, znovuvyužití, reprodukování a šíření dat výzkumu, například připojením vhodné licence Creative Commons.

Jaká data je nutné ukládat?

V Open Research Data Pilot je nutné ukládat dva druhy dat:

 • data, včetně metadat potřebných k ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích
 • ostatní data, včetně metadat, tak jak budou specifikovány v Data Management Plan (DMP)

Mohou projekty dostat výjimku z povinnosti zveřejňovat data?

Ano projekty mohou dostat výjimku z různých důvodů a výjimka pak platí po celou dobu trvání projektu. Důvodem pro udělení výjimky může být:

 • povinnost chránit data pro pozdější komerční nebo průmyslové využití
 • pokud data obsahují personální nebo důvěrné informace
 • pokud by zveřejnění způsobilo bezpečnostní problémy
 • v případě že dosažení hlavního cíle výzkumu by mohlo být ohroženo, zveřejněním určité části dat v otevřeném přístupu (musí být vysvětleno v DMP)

Jak najdu vhodné uložiště (repozitář) pro data?

Zaleží na typu dat, vhodným uložištěm může být oborově zaměřený repozitář, institucionální repozitář nebo centralizovaný repozitář. Seznam různých repozitářů můžete najít v registru datových repozitářů Registry of research data repozitories: http://www.re3data.org/ nebo Databib: http://databib.org/. Na VUT do budoucna bude možné ukládat data do institucionálního repozitáře, zatím je tato problematika ve stádiu diskusí a přípravy. Vhodným repozitářem může být také zenodo: https://zenodo.org/, repozitář určený pro veškeré typy výzkumných výstupů, vyvinutý CERN pro projekt Evropské komise OpenAIREplus (https://www.openaire.eu/).

Co je to Data Management Plan (DMP)?

V rámci projektů Horizon 2020, které spadají do dříve zmíněných kategorií, je nutné do šesti měsíců od začátku projektu vytvořit DMP. Pro ostatní projekty je tato podmínka dobrovolná. DMP je dokument, který odpovídá na určité otázky ohledně práce s daty v rámci celého projektu.

Hlavní otázky jsou:

 • Jaká data budou v rámci projektu generována a následně sbírána a uchovávána?
 • Zda a případně jak budou tato data zpřístupňována pro ověření a znovuvyužití? Pokud nemohou být data zpřístupněna, uvedeného vysvětlení.
 • Jaké standardy budou použity pro uložení dat?
 • Jak a kde budou data spravována a uchovávána?

Jak napíši DMP?

Zde je k dispozici návod pro tvorbu DMP k projektům Horizon 2020: Guidelines on Data Managemtn in Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf). Příloha č. 1 je vzor DPM pro projekty Horizon 2020. Pro vytvoření DMP můžete použít velmi zdařilý nástroj DMP online, vytvořený Digital Curation Centre (DCC): https://dmponline.dcc.ac.uk/. Další informace můžete získat zde: http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan nebo v krátkém e-learningovém kurzu: https://sites.google.com/a/umn.edu/data-management-course_structures/home-1. Je možné objednat si školení připravené Ústřední knihovnou při účasti 5 a více účastníků Školitel: Petra Dědičová, dedicova@lib.vutbr.cz.

Tam kde je to možné, Horizon 2020 doporučuje příjemcům využívat další jednoznačné identifikátory a to jak pro vědce (služba ORCID http://orcid.org/ ) tak pro data (služba DataCite http://www.datacite.org/).

Zdroje dalších informací

Průvodce Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Záznam webináře o Open Access v Horizon 2020: http://youtu.be/qecvxvJFgZA?list=UUO0sdGIO2yZ3es1NkKsEN2Q

Dotazy můžete zasílat pomocí kontaktního formuláře: http://formulare.lib.vutbr.cz/dotazy/open-access/

Použitá literatura

1. HORIZON2020. Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR [online]. [cit. 2014-09-02]. Dostupné z: http://www.h2020.cz/cs/storage/ff65eb28c73893963723f96120fdf78206e59fa3?uid=ff65eb28c73893963723f96120fdf78206e59fa3

15.06.2021 14:19:33
php 0.06s, sql 0.05s
shreck1, cdbx1