• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kvalifikační práce

Vysokoškolské kvalifikační práce tvoří hlavní a zároveň nejobsáhlejší sbírku Digitální knihovny VUT. 20. 3. 2009 vešla v platnost Směrnice rektora č. 2/2009 o úpravě, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací, na jejímž základě jsou VŠKP již od roku 2009 na většině fakult odevzdávány do celoškolského informačního systému a z tohoto budou převedeny do Digitální knihovny VUT, kde budou zpřístupněny dle podmínek licenčních smluv.

Ve spolupráci prorektora pro studijní záležitosti, Centra výpočetních a informačních služeb a Ústřední knihovny bylo navrženo workflow životního cyklu vysokoškolských kvalifikačních prací od zadání tématu až po zveřejnění v Digitální knihovně VUT. Do systému jsou zároveň postupně dodávány starší ročníky VŠKP, které jsou k dispozici.

Další obsah Digitální knihovny

Záměrem je, aby Digitální knihovna VUT obsahovala co nejširší škálu elektronických dokumentů z celého VUT. V současné době jsou kromě VŠKP v řešení tyto dokumenty:

  • Časopis Události    
  • Výroční zprávy     
  • Dokumenty uvedené ve směrnici rektora č. 38/1998 Vědecké spisy

teze doktorských dizertačních prací, teze habilitačních prací a inaugurační přednášky, vědecké spisy z edice Monographs of the Technical University of Brno.

  • Fakultní materiály

sborníky z konferencí, plné texty fakultních časopisů  a další materiály, které fakulty poskytnou ke zveřejnění

  • Odborné časopisy vydávané fakultami nebo jednotlivými ústavy

jejich zpřístupnění také prostřednictvím Digitální knihovny VUT v Brně povede k jejich dalšímu zviditelnění a zvýší šance na opětovné využití poznatků, které obsahují

  • Odborné články zaměstnanců VUT 

u nichž vydavatelé povolují zveřejnění v domovském repozitáři autora

26.10.2020 08:15:19
php 0.08s, sql 0.08s
shreck5, cdbx1