Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
sochařství 1

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Figurativní sochařství je základem pro každou další sochařskou práci. Pochopení a zvládnutí proporcí a anatomie lidského těla a osvojení si modelování pomocí sochařské hlíny jsou ideálním základem pro volnou sochařskou tvorbu. V současnosti ale jen toto vybavení nestačí, protože rychlý technický posun v oblasti digitálních technologií umožňuje uchopit právě figuru a sochařský portrét novými technologickými postupy z oblasti 3D, jejichž smysluplné použití je však závislé na porozumění tradičním principům sochařství. Cílem výuky v Ateliéru sochařství 1 je umožnit školeným a talentovaným sochařům účast i na tomto poli tvorby. Právě spojení zvládnutého tradičního řemesla s rozvíjejícím se řemeslem digitálního sochařství může vést studenty do zcela nového tvůrčího prostoru, který je nesmírně inspirativní, ale doposud neprobádaný. V této oblasti dlouhodobě spolupracují vedoucí i studenti ateliéru s pedagogy a studenty School of Visual Arts v New Yorku. Výuka v Ateliéru socha 1 je postavena na procesuálním myšlení. Studium figury je podmínkou jen pro první čtyři semestry a dále se mohou studenti věnovat vlastní sochařské práci, která může být i zcela nefigurativní.

Ateliér sochařství 1 je reprezentativním střediskem moderní sochařské tvorby v celoevropském měřítku. Vyučují se zde tradiční sochařské postupy v souvislosti s nejaktuálnějšími postupy sochařství digitálního. Lidské tělo stojí na začátku cesty za pochopením proporcí tvarů a struktur. Spojením těchto postupů se otevírají nové sochařské výzvy a možnosti.

1. ročník

První čtyři semestry dostávají studenti tradiční úkoly, které mají vytvořit řemeslný rámec pro jejich další studium a zároveň je v základech seznámí s hlavními principy lidské figury. V prvním semestru se studenti věnují autoportrétu. Modelují sami sebe s ohledem na zvládnutí co nejvěrnějšího vystižení podoby. Modelují za pomoci zrcadla, fotografií, ale i skenů vlastní hlavy. Pracují tradičními sochařskými postupy a na závěr si sami vymodelovanou hlavu odlijí do sádry. Jednotlivé odlitky potom skenují aby je mohli dále zpracovat nebo archivovat. Ve druhém semestru dostávají jeden z nejnáročnějších úkolů, a tím je postava ve dvoutřetinové velikosti, vymodelovaná s důrazem na anatomii. Pózu si sami volí tak, aby je zajímala, ale zároveň, aby byla co největší plocha těla odkrytá pro studium svalů. Doporučený postup je modelovat postavu jako svalovce a na závěr svaly překrýt hlínou, nebo je nechat odkryté. Smyslem je pochopit a v hrubých rysech se zorientovat v anatomické stavbě těla. Vytvoří si tak v hlavě základní mapu anatomických a proporčních vztahů mezi jednotlivými svaly. Figuru musí na závěr odlít do některého ze sochařských materiálů. Výslednou sochu opět skenují s ohledem na další práci, nebo jako formu archivu. Ve třetím semestru se zaměřují na draperii, a to opět v souvislosti s lidskou postavou. Opět modelují figuru ve dvoutřetinové velikosti, ale tentokrát oblečenou nebo zahalenou. Motiv a pozice je opět na vlastní volbě. Smyslem je pochopit stavbu a strukturu zvlněné látky nebo jiného materiálu překrývajícího postavu. Součástí úkolu je opět odlití sochy do některého sochařského materiálu. Souběžně s touto prací se účastní projektů zaměřených na digitální sochařství. Jde například o stále se rozvíjející projekt Digital Exchange pořádaný ve spolupráci se School of Visual Arts v New Yorku. Ve čtvrtém semestru završí všechny své zkušenosti spojené se studiem figury prací na studii postavy podle živého modelu. Znalosti anatomické mapy těla pomáhají při konfrontaci s reálnou postavou ujasňovat si podstatu tvarů a křivek zobrazovaného modelu. Studii opět modelují tradiční cestou pomocí sochařské hlíny. V pátém a šestém semestru nedostávají žádný ateliérový úkol, nýbrž se svoje zadání učí hledat sami. Jejich nápady s nimi vedoucí, asistent nebo doktorandi konzultují a pomáhají jim najít, rozvinout i technicky řešit téma jejich práce. K dispozici mají nejen dílny pro realizaci tradičních soch, ale také 3D studio vybavené skenery a 3D tiskárnami, a především technickými poradci, se kterými mohou své návrhy konzultovat a realizovat. Technické poradce tvoří stále se proměňující tým spolužáků z vyšších ročníků, kteří získané znalosti rozšiřují a předávají dále. Sedmý a osmý semestr slouží k přípravě a realizaci bakalářské práce V prvních dvou semestrech návazného magisterského studia rozvíjí studenti své sochařské myšlení ve vztahu k současnému umění. Technicky vybaveni soustřeďují svoji pozornost na nalezení vlastní umělecké formy i témat. Tato doba je také nejvhodnější pro stáže na vybraných zahraničních pracovištích. Třetí a čtvrtý semestr magisterského studia je věnován přípravě a realizaci diplomové práce. Doktorské studium je zaměřené na digitální sochařství. Témata mohou ležet jak ve zkoumání praktických a technických východisek tvorby ve 3D technologiích, tak i v teoretickém zkoumání dopadů technologií na uměleckou tvorbu. Doktorandi se také velkou měrou podílejí na ateliérové výuce právě v oblasti 3D technologií.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU