Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér tělového
designu

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Tělový design bere za východisko svých projektů lidské tělo. Můžeme se zaměřit na jednotlivé tělo, na interakci mezi více těly, na soužití mnoha lidských těl… a spektrum témat pro umělecké uchopení se rozprostře do šíře od otázek formálních, estetických, koncepčních, sociálních až k etickým, náboženským a politickým. Při výuce tělového designu se snažíme dodržet postup od mikrokosmu vlastního těla k makrokosmu těla společenského.

Pro tělový design je typická hraniční pozice mezi uměním a humanitními vědami. Pro svou tvorbu čerpá podněty z oblastí humanitních studií, psychologie, gender studies, mediálních studií, postkoloniálních studií, environmentálních disciplín a speciální pedagogiky. Ideální metodou je hybridní způsob práce, který kombinuje svobodu uměleckých prostředků s exaktními daty a postupy inspirovanými „měkkými“ společenskými vědami. Tvorba v intencích tělového designu je kombinací umělecké, intuitivní, konceptuální a sociální citlivosti.

Roli tělového designéra ve společnosti chápeme jako roli naslouchajícího, analytika, navigátora, tvůrce, spolupracovníka a aktivisty.

Ateliér tělového designu je exkluzivním pracovištěm v rámci nabídky českých vysokých škol uměleckého zaměření, které zpracovává témata reflexe a prezentace lidského, tedy i vašeho těla ve výtvarném umění.

1. ročník

Práce na zadání – v rámci semestrální výuky společně pro všechny ročníky vytváříme kontinuální soubor prací, který je logickou formou uměleckého výzkumu na téma prezentace lidského těla. Rozlišujeme charakter dvou semestrů školního roku – zimní semestr je koncentrovanější na ateliérové zadání a teoretické předměty, letní semestr je zaměřený na prezentace a akce směrem ven k veřejnosti. Posilujeme součinnost praktické umělecké a teoretické reflektující složky v pracích studentů. V rámci semestrální výuky k tomuto účelu sloužilo zadávání teoretických prací na témata blízká tělovému designu. Soubor těchto prací tvoří Wikipedii ATD, která je prezentovaná na ateliérových webových stránkách. Dalším cvičným prostorem je webová Galerie ATD, kde mají studenti v daném semestru za úkol každý odkurátorovat jednu výstavu. Stejný zájem, ovšem s větší intenzitou, sleduje projekt ateliérového předmětu Umělecký výzkum, který je založen na spolupráci s humanitními fakultami jiných univerzit. Tematickou vyhraněnost ateliéru posilují i další ateliérové předměty jako je Kurz pornostudií a kurz Móda v umění, umění v módě, personálně zajištěný pedagogy ateliéru. Usilujeme o prezentaci výtvarných i písemných výstupů z tohoto předmětu ve formě výstav, publikací nebo módních přehlídek. Aktivně usilujeme o spolupráci s „vnějšími“ subjekty s příbuznými zájmy. Akce mimo školu, ať již vázané na umělecké instituce nebo jiné subjekty, vnímáme jako hlavní nositele zkušenosti budoucí umělecké práce studentů. Chceme dále rozšiřovat seznam našich spolupracovníků, který čítá společnosti Nora o.p.s., sdružení Nesehnutí, festival Mezipatra, festivaly Pride, Festival netradičního filmu, Dům umění města Brna, Divus, Eastern Aliance a Forum4am.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU