Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér intermédií

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Ateliér intermédií je mentální a fyzický prostor umožňující studentkám a studentům vytvářet, diskutovat a sdílet svoji tvorbu se spolužáky, pedagogy a hosty. Ze své podstaty je ateliér mediálně nevyhraněn. Pro různorodost tvůrčích přístupů funguje ateliér na jiných principech než „mistrovské školy“: zvolené medium si je třeba odůvodnit a v případě nutnosti hledat externí odborné konzultanty. Ateliér je zároveň prostor nespokojenosti s ustálenou formou produkce umění, se samozřejmými názorovými a estetickými pozicemi a v neposlední řadě také prostorem nespokojenosti s „experimentalizmem“ a přeskakováním mezi médii z bezradnosti. Od studujících se očekává, že se budou v rámci ateliérové výuky v co největší míře podílet na společných metodických cvičeních a programech, které mají za úkol rozvíjet jejich schopnosti kriticky myslet a usnadňovat jim orientaci v často nepřehledných terénech současné společnosti, vědy a umění. V Ateliéru intermédií problematizujeme dichotomické pojetí kategorií teorie – praxe, věda – umění, umění – politika, chceme se mezi nimi pohybovat a tak je destabilizovat. O tom, kdo je umělkyně nebo umělec, a co je umění, vyjednáváme v každé době znovu (i když ne od začátku), jak mezi sebou, tak ve společnosti. Nežijeme ve světě odtrženém od politiky, ekonomie a materiálního světa, naše umění nevzniká v izolaci. Být studentkou nebo studentem umění neznamená vzhlížet k uměleckým institucím, autoritám trhu s uměním a uměleckému provozu, protože instituce, trh či jeho alternativy spoluvytváříme všichni, už teď. Umělec dnes není ústřední ani osamocenou postavou na poli současného umění, vytváří ho spolu s kurátorkami a teoretiky, architektkami výstav a řemeslníky, designérkami, DJs a dalšími, přičemž se někdy tyto a další pozice navzájem kombinují v jedné osobě nebo kolektivech. Ateliér si neklade za cíl vychovat pouze úspěšné umělkyně a umělce (podle jakých kritérií úspěch měřit?), ale rád by studující podpořil v tom, aby si v oblasti umění a kultury v nejširším pojetí našli vlastní naplňující a smysluplnou pozici.

Ateliér jako prostor nespokojenosti s ustálenou formou produkce umění.

1. ročník

V Ateliéru intermédií pracují studentky a studenti bez zadání (výjimkou je, když si o ně sami řeknou). Snažíme se, aby rozvíjeli nebo našli vlastní náměty a diskutovali v rámci ateliéru jejich společenskou relevanci. Společně projekty obsahově zpřesňujeme a konzultujeme také prostředky k jejich realizaci (mentální i materiální) a strategie jejich sdílení uvnitř i vně galerijního provozu, na síti i mimo ni. Napomáháme jejich řešení také nepřímo organizací přednášek, diskuzí a workshopů a rozvíjením kritického myšlení skrze přednáškové cykly a debaty na ateliérových schůzkách. Nedílnou součástí studia jsou také společné cesty, které umožňují intenzivnější práci v kolektivu mimo rutinní prostředí. Snažíme se využívat metody Otevřené Formy Oskara Hansena, Divadla utlačovaných Augusta Goala nebo konsenzuálního rozhodování vzešlého ze sociálních hnutí. Využití těchto cvičení rozvíjí schopnosti tvořit bez stresu ze zaměření na materiální výsledky a měřitelné výstupy a zároveň schopnost komunikovat navzájem verbálně, ale se stejnou intenzitou také nonverbálně – vizuálně a tělesně.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU