Průzkum uchazečů o studium

Anketa

Anketu je možné vyplnit od út 26. září 2017 22:19 do čt 31. května 2018 22:19.

Pro všechny

1. Na jaký studijní program se na VUT hlásíte? (možnost více odpovědí)
Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory? Vyjádřete, prosím, jejich důležitost na škále 1-5, kde 1 je velmi důležitý a 5 nedůležitý.

2. Prestiž vysoké školy
              
3. Šance na přijetí
              
4. Šíře nabídky studijních oborů
              
5. Možnosti uplatnění
              
6. Zájem o konkrétní vědní obor / oblast
              
7. Moje schopnosti, co mi nejlépe jde
              
8. Blízkost školy od mého bydliště
              
9. Spolupráce VŠ s firmami
              
10. Možnost pracovat během studia
              
11. Vybavení budov, učeben
              
12. Dostatek ubytovacích zařízení
              
13. Možnosti univerzitního stravování (menzy, kantýny, pizzerie...)
              
14. Další zázemí univerzity - sportovní vyžití, kulturní akce
              
15. Město, ve kterém se univerzita nachází, a jeho možnosti
              
16. Možnosti studia v zahraničí
              
17. Mezioborovost studia (včetně možnosti výběru předmětů z nabídky jiných ústavů, kateder a fakult)
              

Jak důležité jsou pro Vás při výběru vysoké školy následující informační zdroje? Ohodnoťte jejich důležitost jako ve škole - na škále 1-5, kde 1 je velmi důležitý a 5 nedůležitý.

18. Veletrhy pomaturitního vzdělávání (Gaudeamus, Akademia aj.)
              
19. Mediální prezentace vysoké školy (vystupování odborníků z vysokých škol v médiích, články o dění na vysokých školách, novinkách aj.)
              
20. Reklama (rádiové spoty, propagační videa, inzeráty aj.)
              
21. Informační letáky a brožury vydávané univerzitou/fakultami
              
22. Prezentace zástupců univerzity u nás na škole (pro uchazeče hlásící se ze středních škol)
              
23. Internetové stránky univerzity (obecné, například vutbr.cz, muni.cz)
              
24. Internetová prezentace přímo pro uchazeče (například navut.cz)
              
25. Profily škol na sociálních sítích (Facebook, Twitter aj.)
              
26. Internetová prezentace jednotlivých fakult
              
27. Dny otevřených dveří na univerzitních pracovištích
              
28. Doporučení mé SŠ (výchovných poradců) - pro uchazeče hlásící se ze SŠ
              
29. Doporučení kamarádů a známých
              
30. Doporučení rodiny
              

Pro uchazeče hlásící se do bakalářských studijních programů

31. Zaznamenali jste loňskou kampaň SEM PATŘÍM (TECHNICKY VZATO) zaměřenou na uchazeče?

32. Kdy jste se rozhodl/a, na které vysoké školy se budete hlásit?33. VUT v Brně již poněkolikáté přiděluje jednorázové stipendium 500 nejlepším absolventům středních škol, kteří se zde zapíší do bakalářských studijních programů. Zaznamenal/a jste tuto informaci?34. Máte nějaké obavy spojené se studiem na VŠ? Pokud ano, jaké? (možnost více odpovědí)


35. Kdo u Vás v rodině rozhoduje o výběru vysokých škol, na které se hlásíte?
Pro všechny

36. Jaké vědní obory máte zájem studovat (včetně těch, na které si podáváte přihlášky mimo VUT)? (možnost více odpovědí)37. Zjišťoval/a jste si před výběrem studijních oborů, na které se na VUT hlásíte, možnosti jejich uplatnění v praxi?38. Nakolik jste si jist/á, že studijní obor na VUT, který jste si vybral/a je ten, kterému se chcete v budoucnu věnovat?39. Jaká je vaše předchozí zkušenost se studiem na vysoké škole?

40. Kam všude se na VUT hlásíte? (možnost více odpovědí)


41. Hlásíte se také na další vysoké školy kromě VUT v Brně?
Pro uchazeče, kteří se hlásí také na další vysoké školy

42. Uvedl/a jste, že si podáváte přihlášky také na jiné vysoké školy. Je nějaká vysoká škola z těch, na které se hlásíte, na které byste studoval/a raději než na VUT?
43. Na jaké další vysoké školy jste si podal/a nebo plánujete podat přihlášku? (možnost více odpovědí)Pro uchazeče, kteří se hlásí také na ČVUT

44. Na jakou fakultu nebo ústav se v rámci ČVUT hlásíte? (možnost více odpovědí)


45. Jak se podle Vás VUT od ČVUT liší na základě informací, které máte k dispozici, nebo Vašeho vnímání obou VŠ v následujících faktorech? obtížnost přijetí
           
46. obtížnost vystudování
           
47. prestiž vysoké školy
           
48. snadnost získání zaměstnání po absolvování VŠ
           
49. zaměření studia z hlediska využitelnosti poznatků v praxi
           
50. šíře nabídky zajímavých studijních oborů
           
51. kvalita výuky
           

Pro uchazeče, kteří se hlásí také na MU

52. Na jakou fakultu se v rámci Masarykovy univerzity hlásíte? (možnost více odpovědí)

53. Jak se podle Vás VUT od MU liší na základě informací, které máte k dispozici, nebo Vašeho vnímání obou VŠ v následujících faktorech? obtížnost přijetí
           
54. obtížnost vystudování
           
55. prestiž vysoké školy
           
56. snadnost získání zaměstnání po absolvování VŠ
           
57. zaměření studia z hlediska využitelnosti poznatků v praxi
           
58. šíře nabídky zajímavých studijních oborů
           
59. kvalita výuky
           

Pro uchazeče, kteří se hlásí také na MENDELU

60. Na jakou fakultu se v rámci Mendelovy univerzity hlásíte? (možnost více odpovědí)

61. Jak se podle Vás VUT od MENDELU liší na základě informací, které máte k dispozici, nebo Vašeho vnímání obou VŠ v následujících faktorech? obtížnost přijetí
           
62. obtížnost vystudování
           
63. prestiž vysoké školy
           
64. snadnost získání zaměstnání po absolvování VŠ
           
65. zaměření studia z hlediska využitelnosti poznatků v praxi
           
66. šíře nabídky zajímavých studijních oborů
           
67. kvalita výuky
           

Pro uchazeče, kteří se hlásí také na VŠB-TU

68. Na jakou fakultu se v rámci VŠB-TU hlásíte? (možnost více odpovědí)69. Jak se podle Vás VUT od VŠB-TU liší na základě informací, které máte k dispozici, nebo Vašeho vnímání obou VŠ v následujících faktorech? obtížnost přijetí
           
70. obtížnost vystudování
           
71. prestiž vysoké školy
           
72. snadnost získání zaměstnání po absolvování VŠ
           
73. zaměření studia z hlediska využitelnosti poznatků v praxi
           
74. šíře nabídky zajímavých studijních oborů
           
75. kvalita výuky
           

Pro všechny

76. V jakém kraji bydlíte?77. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (uvažujte, prosím, školu, kterou budete mít dokončenou v okamžiku případného nástupu na VUT)78. Jste: 


Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš