• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Využití řídké reprezentace signálu při snímání a rekonstrukci v nukleární magnetické rezonanci
Typ: diplomová práce
Rok: 2012/2013
Student: Ing. Radek Hrbáček
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Oponent: Ing. Ján Zátyik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav: UTKO
Obor studia: Telekomunikační a informační technika (M-TIT)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Není specifikováno.
Cíle, kterých má být dosaženo:
Nastudujte základy tzv. řídké reprezentace signálů. Seznamte se s problematikou spektroskopie pomocí magnetické rezonance. Nasimulujte spektra několika základních sloučenin a proveďte testy separace těchto dat. Navrhněte schéma získání vzorků založené na komprimovaném snímání a/nebo "low rank matrix completion", implementujte v prostředí Matlab a vyhodnoťte výsledky na umělých i reálných datech.
Klíčová slova:
nukleární magnetická rezonance, spektroskopie, spektroskopické zobrazování, řídká reprezentace signálů, komprimované snímání, aproximace s nízkou hodností
Abstrakt:
Tato práce se věnuje problematice nukleární magnetické rezonance, zejména spektroskopii a spektroskopickému zobrazování, řídké reprezentaci signálů a aproximaci s nízkou hodností. Využití spektroskopických zobrazovacích metod v klinické praxi se stává čím dál populárnější, jeho rozšíření však stále brání zejména dlouhé časy měření a nízké rozlišení. Práce se zabývá využitím řídké reprezentace signálů a reprezentace s nízkou hodností pro vylepšení stávajících zobrazovacích metod. Fenomén komprimovaného snímání je nejprve demonstrován na příkladu zobrazování pomocí magnetické rezonance a při hyperspektrálním zobrazování. Následně je navrženo schéma získávání spektroskopických dat založené na komprimovaném snímání. Práce se dále zabývá návrhem algoritmu MRSMP pro kvantifikaci in vivo spekter.
Literatura:
[1] Mohammad Golbabaee, Pierre Vandergheynst, Compressed Sensing of Simultaneous Low-Rank and Joint-Sparse Matrices, preprint, 2012

[2] E. J. Candes, J. Romberg and T. Tao. Stable signal recovery from incomplete and inaccurate measurements. Comm. Pure Appl. Math., 59, 1207-1223.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 5.6 MB ano
Příloha 8.03 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.:
Bc. Hrbáček pracoval celou dobu samostatně a konzultoval podstatná rozhodnutí ve směřování práce. Obtížné téma zvládnul bez problémů.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 100


Hodnocení oponenta - Ing. Ján Zátyik:
Diplomová práce je po formální stránce na výborné úrovni. Jednotlivé kapitoly jsou v logickém sledu a jsou vhodně členěny. Teoretická část práce obsahuje dobře zpracované popisy a ukázky, které svědčí o tom, že student rozumí problematice a své znalosti umí interpretovat. Praktická část práce obsahuje podrobný popis zpracovaných algoritmů a ukázky rekonstrukce. Zadání práce je zcela splněno. Algoritmy v příloze jsou přehledné a odezvy jednotlivých metabolitů jsou také dostupné. V algoritmech však postrádám okomentování jednotlivých bloků. V práci se místy objevují překlepy, které jsou vzhledem k rozsáhlosti diplomové práce zanedbatelné. Dále lze vytknout anglické popisy v některých grafech. Odkaz na algoritmus 1 na straně 87 zavede čtenáře na první stranu práce.
Vzhledem k obtížnosti zadání navrhuji hodnocení A/99.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 99


Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=66686

Zpět na seznam