• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Návrh řídicího modulu UAV robotu.
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Petr Arnošt
Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Hlavním cílem práce je návrh řídicího modulu UAV (Unmanned aerial vehicle - bezpilotní letající prostředek) robotu. Jako základ pro UAV robot bude sloužit platforma  AR Drone. Navržený řídicí systém musí být schopen zpracovávat základní telemetrická data a na jejich základě generovat řídicí povely. Důraz bude kladen především na prozkoumání možností použité platformy a vytvoření obecněji použitelného řídicího rozhraní.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1) Seznamte se s aktuálním stavem UAV prostředků ve svetě.

2) Prostudujte možnosti řídicího systému platformy AR Drone Parrot.

3) Navrhněte autonomní řídicí systém pro vybranou platformu.

4) Navržený systém otestujte.
Klíčová slova:
UAV, Parrot, Ar.Drone, UDP, AT příkazy, navdata, csharp, c#.
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh řídícího softwaru pro bezpilotní letadlo. Jako zástupce bezpilotních letadel byla zvolena kvadrikoptéra Parrot Ar.Drone. Práce popisuje způsob ovládání a komunikace. Na základě těchto informací je vytvořen program pro řízení letu kvadrikoptéry Ar.Drone.
Literatura:
[1] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. Probabilistic Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series). Intelligent robotics and autonomous agents. The MIT Press, August 2005.

[2] Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, and Sebastian Thrun. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). The MIT Press, June 2005.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 6.94 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.:
Hlavním cílem předložené práce byl návrh řídicího modulu bezpilotního letajícího prostředku - UAV. Jako základ pro UAV robot je použita platforma AR Drone a navržený řídicí systém je schopen zpracovávat základní telemetrická data, na jejichž základě je možné generovat řídicí povely.
V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh řídícího softwaru pro bezpilotní letadlo. Jako zástupce bezpilotních letadel byla zvolena kvadrikoptéra Parrot Ar.Drone. Práce popisuje způsob ovládání a komunikace. Na základě těchto informací byl vytvořen program pro řízení letu kvadrikoptéry Ar.Drone. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací softwarové části. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=51401

Zpět na seznam