• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě
Typ: bakalářská práce
Rok: 2011/2012
Student: Bc. Oliver Krajger
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Oponent: Ing. Petr Morávek
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)
Charakteristika problematiky úkolu:
V oblasti CAD systémů je v praxi konstrukčních kanceláří důležitou otázkou správa dokumentace. Pro systém SolidWorks existuje specializovaný PDM (product data management), který se skládá ze dvou produktů. SolidWorks Enterprise PDM a Microsoft SQL, jeho správná konfigurace však vyžaduje analýzu procesů v praxi firem.
Cíle, kterých má být dosaženo:
Cílem práce je na příkladu firmy (může být i fiktivní) analyzovat všechny procesy, které jsou při správě dokumentace podstatné a na základě této analýzy navrhnout konfiguraci systémových nástrojů, popsat nástroje zmíněných produktů a způsob komunikace s informačním systémem při načítání dat (např. skladu materiálu).
Klíčová slova:
SolidWorks, PDM, PLM, CAD, SolidWorks Enterprise PDM, správa technické dokumentace, Microsoft SQL Server, databáze, analýza, proces, implementace, informační systém, životní cyklus
Abstrakt:
Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho možností při aplikaci implementace, zvláště pak s procesy životního cyklu implementace PDM. Dále pak propojení na podnikové informační systémy, jenž spolu s CAD (Computer-aided design) systémy tvoří základ řešení PLM (Product Lyfecycle Management) správy životního cyklu každého výrobku. Závěrečná část je pak ukázkou shrnutí všech poznatků do konkrétní ukázky analýzy, návrhu řešení a konfigurace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s., a s přínosy s takto zavedeným systémem.
Literatura:
[1] Elmasri, R. and Navathe, S.B.: Fundamentals of Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (4th edition).
[2] Planchard, D. C. and Planchard, M. P.: Engineering Design with SolidWorks 2011 and Multimedia CD. SDC Publications, 2011.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 5.12 MB ano
Příloha [.txt] 2.22 MB ano

Hodnocení vedoucího - prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.:
Práce má přínos pro konkrétní firmu v metodickém a systémovém podchycení všech procesů při správě dokumentace a návrhu konfigurace systémových nástrojů.
Zpracování textu má vysokou prezentační úroveň, logické členění kapitol, dobrou jazykovou úroveň a výsledky jsou přímo určeny pro praxi.
Na druhé straně práce nevyžadovala výstup v podobě programového modulu, proto ji nelze považovat za velmi obtížnou, z čehož vyplývá celkové hodnocení C, které je nižší než ve většině hodnocených dílčích kritériích.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - Ing. Petr Morávek:
Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu zadané práce. Autor se v praktické části práce skvěle vypořádal s návrhem implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s. Návrh správy souborů je pro každou firmu velmi důležitý a vede k úspoře času a především financí při vývoji produktů. Autor implementaci SolidWorks Enterprise PDM dobře rozumí, jelikož s tím má praktických zkušeností, o kterých mluví ve své práci. V teoretické části práce autor popsal k čemu vlastně slouží SolidWorks Enterprise PDM a kroky, při návrhu implementace tohoto systému do konstrukční firmy. Vzhled práce mírně ruší formátování textu. Mnohem příjemněji by se četl, kdyby byl formátovaný do bloku. Práce obsahuje několik stylistických nedostatků. Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=51007

Zpět na seznam