• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Veronika Hamplová
Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Práce se bude zabývat tvorbou vizualizace pro ovládání, zobrazení a záznam dat ze zkušebny pro klimatizační jednotky pomocí SW ControlWeb. Jedná se o reálnou zkušebnu navrhovanou pro Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Práce  je součásti řešení VVZ MSM 0021630529 - Inteligentní systémy v automatizaci.
Cíle, kterých má být dosaženo:
- seznámení s základními prvky použité ve zkušebně
- popis akčních prvků a řídícího systému
- popis použitých regulátoru a jejich popis
- realizace vizualizace pro ovládání všech prvků
- realizace ukládání dat pro potřeby zkoušky
Klíčová slova:
Vizualizace, ControlWeb, OPC Server, vzduchotechnická jednotka, regulátor
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Tato vizualizace byla vytvořena v programu ControlWeb a umožňuje ovládání, monitorování, ukládání a načítaní všech potřebných veličin. Práce dále pojednává o technikách měření, automatizačních prostředcích a vizualizačních softwarech.
Literatura:
- JANOTKOVÁ,E. - Technika prostředí /Brno :VUT,1991. 1. vyd. 201 s.  ISBN 80-214-0258-X
- CHUDÝ, V., PALENČÁR, R., KUREKOVÁ, E., HALAJ, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999.
- časopisy Automa, Automatizace
- firemní literatura
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 3.5 MB ano
Příloha [.pdf] 2.8 MB ano

Hodnocení vedoucího - Ing. Daniel Zuth, Ph.D.:
Práce se zabývá tvorbou vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky. Práce obsahuje teorii řízení v automatizaci, kde jsou popsány různé metody řízení a vizualizace procesů. Praktická část práce obsahuje popis tvorby vizualizace a archivace v prostředí ControlWeb. Nedílnou součástí práce je vytvoření aplikace pro vizualizaci, která je již využívána.  Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Navržená vizualizace byla vytvořena v programu ControlWeb a umožňuje ovládání, monitorování, ukládání a načítání všech potřebných veličin dle zadání zadavatele. Práce dále pojednává o technikách měření, automatizačních prostředcích a vizualizačních softwarech. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací softwarové části. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomantka prokázala vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=50811

Zpět na seznam