• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Jan Janeček
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Ukázka dynamiky pohonů na příkladě žonglovacího stroje. Nevržený a realizovaný stroj bude zařazen do soutěže, kterou vypsala firma Phonix Contact.
Ukol je rozdělen do dvou diplomovových prací, tato práce řeší vlastní řízení pohybu ramen podle zadávaných povelů z druhé kooperující úrovně řízení.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1. Dokonale se seznámit s přístrojovým a programovým vybavením, které bude použito pro realizaci žonglovacího stroje.
2. V součinnosti s druhým řešitelem úkolu navrhnout celkovou koncepci stroje, algoritmy činnosti a algoritmy řízení pohybu ramen stroje.
3. Zpracovat programové vybavení pro řízení dvou stejnosměrných motorů prostřednictvím daného programovatelného automatu, výkonové elektroniky, atd.
4. Ověřit funkčnost a analyzovat kvalitu a omezující faktory dynamiky pohonů s ohledem na potřeby žonglování s míčkem.
Klíčová slova:
Žonglovací stroj, řízení DC motoru, PLC, programovatelný automat, servozesilovač,  regulátor, regulace rychlosti, regulace polohy, regulace proudu, Phoenix Contact
Abstrakt:
Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první části diplomové práce jsou informace o použitých hardwarových a softwarových prostředcích. V druhé části je vysvětlena činnost použitého regulačního obvodu, použitých komunikačních protokolů a samotná implementace celého řízení.
Literatura:
[1] Švarc, I.; Šeda, M.; Vítečková, M.  Automatické řízení. Brno: CERM, 2007. 324 s. ISBN 978-80-214-3491-2.
[2] Noskievič, Petr. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex, 1999.
[3] Firemní materiály k programovatelným automatům fy Phoenix Contact.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 7.82 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.:
Zadání diplomové práce je značně náročné a mimo jiné vyžadovalo těsnou koordinaci prací se spoluřešitelem žonglovacího stroje.
Řešení zahrnuje dva okruhy problémů - návrh koncepce řízení stroje a programovou realizaci pohybu ramene při žonglování. Správnost řešení je potvrzena bezvadnou činností stroje, který se zúčastnil finále celosvětové soutěže.
Diplomant excelentně zvládl řadu koncepčních i technických problémů při programování, nastavování servozesilovače a zprovozňování hardware.
Diplomant pracoval velmi svědomitě a s dostatečným časovým předstihem. Navrhuji diplomovou práci ocenit nějakým vyznamenáním nejen za příkladné řešení stroje, ale i za propagaci školy v zahraničí (žonglovací stroj se dostal do finále celosvětové soutěže).

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Cílem práce bylo v rámci soutěže Xplore 2012 pořádané společností Phoenix Contact realizovat inteligentní žonglovací stroj. Předložená diplomová práce se zabývá řízením pohybů žonglovacího stroje. Jedná se o obtížnou úlohu s praktickou realizací zařízení, které má náročné dynamické vlastnosti a časově kritické řízení. Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni a bez pravopisných chyb. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=49930

Zpět na seznam