• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu
Typ: bakalářská práce
Rok: 2011/2012
Student: Bc. Ota Poul
Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Oponent: Ing. Petr Šoustek
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)
Charakteristika problematiky úkolu:
Daná bakalářská práce se bude zabývat návrhem podvozku mobilního robotu s uvažováním konkrétních pohonných jednotek Maxon, které budou v návrhu zohledněny. Pracoviště zadavatele se dlouhodobě věnuje návrhu všesměrových mobilních robotů. Užité pohonné jednotky jsou již programově připraveny pro implementaci, rovněž optimalizační algoritmy pro výpočty pohybové trajektorie robotu. Práce má tedy velmi praktický charakter v přímém využití a kontextu aktivit pracoviště - praktická realizace daného návrhu.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1.    Rešerše všesměrových podvozků a kol mobilních robotů.
2.    Návrh tříkolové varianty podvozku mobilního robotu pro definované motorické jednotky.
3.    Návrh čtyřkolové varianty podvozku mobilního robotu pro definované motorické jednotky.
4.    Vizualizace 3D návrhu.
5.    Simulace zatížení a modální analýza.
Klíčová slova:
Robot, Mobilní, Podvozek, Všesměrové kolo,  Solid Edge, Pevnostní analýza
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá návrhem tříkolového a čtyřkolového podvozku pro všesměrové mobilní roboty. Návrh je realizován v CAD software Solid Edge ST4. Výsledkem této práce jsou 3D modely podvozků pro tvorbu dokumentace a následnou realizaci s využitím předem definované motorické jednotky. Pro obě varianty podvozku byla provedena simulace zatížení a vytvořena vizualizace v rámci možností použitého software.
Literatura:
[1] Novák, P.: Mobilní roboty, BEN technická literatura, Praha, 2005, ISBN 80-7300-141-1
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 3.65 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.:
Majoritní cíl práce spočíval v návrhu dvou podvozku pro všesměrového mobilního robota. Využit byl 3D modelovací systém Solid Edge, kterým student disponuje prostřednictvím licence svého pracoviště. Cíle práce byly splněny. Formální výtka ohledně rozsahu a kvality zpracování kap. 3. a 4. nemůže ovlivnit majoritní část práce - návrh konstrukce podvozků. V závěru práce je demonstrována pevnostní a modální analýza podvozku, která je rovněž dostupná v přiloženém 3D modelu obou robotů. Kvalitou zpracování 3D modelů jsou tyto podklady vhodné pro tvorbu výkresové dokumentace a následnou výrobu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - Ing. Petr Šoustek:
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu trojkolového a čtyřkolového podvozku pro mobilní roboty. Student toto zadání bakalářské práce splnil v celém rozsahu. V teoretické části předložené práce je popsána problematika všesměrových podvozků mobilních robotů. Je uveden také popis všesměrových kol a motorických jednotek pro navrhované podvozky  mobilních robotů. Dále byla vytvořena vizualizace obou návrhů pro jejich prezentaci a také byla provedena základní pevnostní analýza. Jako v každé práci se místy vyskytují určité nedůslednosti, jako je nedokonalé grafické zpracování některých obrázků.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=47436

Zpět na seznam