• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory
Typ: bakalářská práce
Rok: 2011/2012
Student: Bc. Alena Kalachová
Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)
Charakteristika problematiky úkolu:
Cílem práce je návrh senzoriky a řízení miniaturní laboratorní teplotní komory s pracovní rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky. Požadovaná přesnost řízení teploty v ustáleném stavu je ±2°C v pracovní části komory. Pro zajištění požadované přesnosti je nutné vhodně navrhnout rozložení a počet snímačů teploty. Testování vyžaduje také měření vlhkosti vzduchu v komoře, za tímto účelem musí být senzorická soustava doplněna o snímač vlhkosti. Ohřev i chlazení komory bude realizováno pomocí Peltierových článků.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1. Seznamte se principem a činností teplotních komor a požadavky kladenými na komory určené pro testování elektronických zařízení;
2. Popište princip činnosti Peltierových článků a možnosti jejich řízení;
3. Navrhněte senzorickou soustavu pro řízení teploty v teplotní komoře, zohledněte kontrolu rovnoměrnosti rozložení teploty a vlhkosti v komoře.
4. Navrhněte řízení teploty v teplotní komoře.
Klíčová slova:
Teplotní komora, Peltierův článek, snímač teploty, snímač vlhkosti,
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá návrhem senzoriky a řízení teplotní komory s pracovním rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky s požadovanou přesností ±2°C. Jako akční člen pro ohřev i chlazení komory byl zvolen Peltierův článek. Dle požadavků byly navrženy vhodné snímače teploty a snímače vlhkosti.
Literatura:
[1] Ďaďo S., Kreidl M.: Senzory a měřící obvody, Skriptum ČVUT, 1999
[2] Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors, 2004, Springer-Verlag, ISBN 0-378-00750-4
[3] Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s., Ostrava 1999, ISBN 80-7225-030-2
[4] National Instruments: LabVIEW Control Design User Manual[online], 2010, 371057, dostupné z URL:
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 2.67 MB ano

Hodnocení vedoucího - Ing. Pavel Houška, Ph.D.:
výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Hodnocení oponenta - Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.:
Práce se zabývá tématem návrhu senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory.
Předložená práce je členěna do osmi kapitol, které mají rešeršní charakter bez většího vlastního přínosu. Podle prvního bodu z cílů zadání mělo být provedeno seznámení se s problematikou teplotních komor. Zpracování této problematiky považuji za nedostatečné. Důsledkem toho studentka nezískala potřebné teoretické východisko pro řešení zbytku práce. Místo toho se dozvídáme, že historie teploměru začíná vynálezem Galilea Galilei v roce 1952. V kapitole č. 3 je probrána problematika Peltierových článků s výběrem konkrétního článku. Vybraný článek ovšem nesplňuje svými parametry kritéria, která si studentka sama stanovila na začátku práce. V této kapitole se rovněž nachází řada vzorců, které jsou přebrány z jiných zdrojů bez uvedení příslušné citace. Následující kapitola se zabývá snímači pro měření teploty a vlhkosti. Výběr některých snímačů je proveden dle subjektivních a nepodložených hledisek. Rovněž nebyl proveden rozbor umístění snímačů v komoře. Obdobným postup se opakuje i při výběru chladiče v kapitole č. 5, kde je chladič vybrán podle poměru cena/výkon a uživatelské zkušenosti. Tyto charakteristiky nejsou nikde v práci obsaženy. V kapitole č. 7 studentka předkládá popis vybrané řídicí jednotky NI sbRIO-9605. Slohové zpracování této kapitoly je na velmi nízké úrovni. Toto si vysvětluji pravděpodobným použitím strojového překladu ze stránek výrobce. V této kapitole postrádám návrh řízení teploty v komoře. Další rozpor shledávám ve volbě analogových teploměrů a čistě digitální jednotky bez uvedení způsobu vlastního propojení.
Teoretická a popisová část práce je zpracována podprůměrně s častými stylistickými chybami.
Grafická úroveň práce je podprůměrná, střídá se mnoho fontů písma a formátování včetně nízké kvality obrázků. Část popisující vlastní autorčinu práci považuji za podprůměrnou, v podstatě se jedná o prostý výběr trojice snímačů, jednoho Peltierova článku a řídicí jednotky bez návrhu jejich společného zapojení, čímž autorka nesplnila stanovené body zadání bakalářské práce. Předvedené zpracování daného problému dle mého názoru neodpovídá standardu rešeršní bakalářské práce a není adekvátní pro získání bakalářského titulu, proto tuto práci nedoporučuji k obhajobě. Z těchto důvodů nepokládám za nutné připojit doplňující otázky.

výsledná známka: F

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=47323

Zpět na seznam