• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce

Fakulta Rok
Jazyk práce
Typ práce
Hledaný text
 hledat v klíčových slovech  hledat v autorovi práce
 hledat v názvu práce  hledat ve vedoucím práce
 hledat v abstraktu  
Poznámka
- háčky, čárky, velká a malá písmena nemají na hledání vliv
- pro náhradu části řetězce použijte znak "*"

Detail závěrečné práce

Název: Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí.
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Pavel Jindra
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Úkol řeší polohovou regulaci servomotoru, který je ovládán tlakovým olejem. Místo klasického řízení spojitě proměnným průtokem je požadováno jednodušší řízení prostřednictvím třístavových elektromagnetických rozvaděčů.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1. Osvojit si práci s programovatelným automatem Simatic S7-224XP a s operátorským panelem  TP 177 Micro.
2. Zpracovat pro výše uvedené prostředky uživatelské programy pro polohovou regulaci, včetně styku s obsluhou.
3. Jako regulovanou soustavu uvažujte pístový servomotor a  k ovládání oleje použijte dva nebo tři paralelně zapojené třístavové elektromagnetické rozvaděče.
4. Činnost regulované soustavy nahraďte simulací v prostředí Matlab-Simulink. Pro účely ověření návrhu realizujte propojení modelu soustavy s řídicím automatem.
5. Analyzujte vlastnosti a kvalitu nespojitě pracujícího servomechanismu, například pro řízení vodních turbín. Srovnejte vůči klasickému řešením se spojitou činností.
Klíčová slova:
Regulovaná soustava, řídící obvod, hydraulický obvod, silová část regulace, rozvaděč, Matlab, Simatic S7-200, MicroWIN STEP7, servoválec, servomechanismus
Abstrakt:
Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ovládaných rozvaděčů s clonami ve výstupních kanálech. Ověření činnosti regulované soustavy je provedeno pomocí simulace v prostředí Matlab/Simulink a prvků Matlab/Simulink, Matlab/Hydrosim. Požadavkem na vytvořený model je ověřit chování soustavy, aby po úpravách mohl být použitelný pro další rozvoj problematiky.
Literatura:
[1] Švarc, I.; Šeda, M.; Vítečková, M.  Automatické řízení. Brno: CERM, 2007. 324 s. ISBN 978-80-214-3491-2.
[2] Noskievič, Petr. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex, 1999.
[3] Firemní materiály o programovatelných automatech fy Siemens.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 2.04 MB ano
Příloha [.txt] 2.12 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.:
Zadání diplomové práce je středně náročné. Vyžadovalo zvládnutí problematiky nespojitě pracujících hydraulických prvků, návrhy regulačních obvodů s těmito prvky a simulační ověřování regulace polohy v prostředí Matlab-Simulink.
Hlavním nedostatkem odevzdané práce je nesplnění bodu 5 zadání, protože obsah a rozsah vykonaných zkoušek neposkytují podklady k srovnávacímu hodnocení nelineárních regulací. Taktéž bod 2 zadání je splněn jen omezeně, protože program řízení programovatelným automatem nebyl navržen a ověřen v plném rozsahu. Požadavek propojení modelu soustavy s řídicím automatem byl diplomantovi zrušen vedoucím diplomové práce z důvodu obtížné realizace a časové náročnosti.
Diplomant musel překonávat problémy s nestabilitami numerických výpočtů v simulacích, obsahujících nelinearity a zpětné vazby.
Diplomant pracoval na tématu s velkými přestávkami, ke konci termínu se dostal do časové tísně, což vysvětluje nedostatky, které se v práci vyskytují.

výsledná známka: E

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Hodnocení oponenta - doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.:
Předkládaná práce pojednává o polohové regulaci pístového servomotoru. Hlavním záměrem práce je nahrazení klasického řízení spojitě proměnným průtokem jednodušším řízením pomocí třístavových elektromagnetických rozvaděčů.

Předkládané téma je zpracováno adekvátně v teoretické rovině. Praktická část práce pojednávající o provedení simulačních experimentů by zasloužila větší pozornost především s ohledem na počet a kvalitu zpracování výsledků provedených simulačních experimentů.

Zejména analýza vlastností a kvality nespojitě pracujícího sevomechanismu, což je i jeden z cílů práce, je provedena velmi nedůsledně. I přes to, lze cíle práce považovat za splněné a práci doporučit k obhajobě.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=47315

Zpět na seznam