• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce

Fakulta Rok
Jazyk práce
Typ práce
Hledaný text
 hledat v klíčových slovech  hledat v autorovi práce
 hledat v názvu práce  hledat ve vedoucím práce
 hledat v abstraktu  
Poznámka
- háčky, čárky, velká a malá písmena nemají na hledání vliv
- pro náhradu části řetězce použijte znak "*"

Detail závěrečné práce

Název: Compressive sampling a simulace one-pixel camera
Typ: bakalářská práce
Rok: 2010/2011
Student: Ing. Radek Hrbáček
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Oponent: Ing. Jan Špiřík
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav: UTKO
Obor studia: Teleinformatika (B-TLI)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Není specifikováno.
Cíle, kterých má být dosaženo:
Prostudujte momentální stav vědění v oblasti tzv. compressive sampling, která spočívá v úsporném procesu již během pořizování lineárních vzorků signálu, přičemž rekonstrukce spočívá v náročných nelineárních výpočetních postupech (sparse recovery). Proveďte simulace v MATLABu, které prokáží nebo vyvrátí funkčnost metody při na signálech jednak umělých a jednak reálných. Nasimulujte průběh snímání fotografií pomocí tzv. one-pixel camera a postup jejich rekonstrukce pomocí minimalizace totální variace.
Klíčová slova:
zpracování signálů a obrazů, Nyquistův teorém, compressive sampling, one-pixel camera, lineární programování, l1-minimalizace
Abstrakt:
V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je nejvyšší frekvence signálu. Kvůli úspoře dat však v praxi signál ihned po jeho navzorkování komprimujeme. Compressive sampling se neomezuje pouze na frekvenční oblast, umožňuje signál vnímat v libovolné bázi. Jestliže najdeme takovou bázi, ve které je signál řídký, můžeme provést poměrně malý počet měření, ze kterých jsme schopni signál zrekonstruovat. One-pixel camera je jednou z praktických aplikací, tvoří ji pole zrcátek, které odrážejí světlo do jediného senzoru. Pomocí matematických metod je pak možné původní signál zrekonstruovat. Tato práce se zabývá simulací této kamery.
Literatura:
[1] BRUCKSTEIN, A.M., DONOHO, D.L., ELAD, M. From Sparse Solutions of Systems of Equations to Sparse Modeling of Signals and Images. SIAM Review, Vol. 51, No. 1, pp. 34-81. 2009

[2] CHEN, S.S., DONOHO, D.L., SAUNDERS, M.A. Atomic Decomposition by Basis Pursuit. SIAM Rewiev, Vo. 43, No. 1, pp. 129-159. 2001.

[3] FORNASIER, M., RAUHUT, H. Compressive Sensing. Kapitola v knize Handbook of Mathematical Methods in Imaging, Springer, 2011. ISBN 978-0-387-92920-0
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 2.42 MB ano
Příloha [.txt] 1 MB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.:
Radek Hrbáček pracoval po celý rok intenzivně na svém tématu. Byl samostatný, aktivní a zadání práce dokonce překročil. Čerpal především z anglicky psaných odborných článků.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 100

Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění zadání A 50 50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20 20
Formální zpracování práce A 20 20
Využití literatury A 10 10

Hodnocení oponenta - Ing. Jan Špiřík:
Tato bakalařská práce je vysoce nadprůměrná. Student se velice dobře orientuje v problematice, která vysoce převyšuje rámec bakalářského studia. Práce je psána přehledně včetně velice dobře zpracovaných ukázek jednotlivých definic. Zadání práce je zcela splněno.
V teoretické části student vytváří českou terminologii pro anglické pojmy, což považuji za velký přínos, jelikož je tato práce první věnující se komprimujícímu vzorkování, která je psaná v českém jazyce. V praktické části pak student naprogramoval simulaci one-pixel kamery včetně skriptu pro zobrazení fázového přechodu.
Práci lze vytknout anglické popisky v grafech. Na straně 23 pak student špatně odkazuje na obrázek 2.8 (odkazuje na obrázek 3.6).

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 99

Kritérium hodnocení Známka Body Max. body
Splnění požadavků zadání A 20 20
Odborná úroveň práce A 50 50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20 20
Formální zpracování práce A 9 10

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=40346

Zpět na seznam