• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výukové pobyty zaměstnanců

I. Dokumenty ke stažení

II. Obecné informace

Důležité: zaměstnanec musí projít výběrovým řízením, které probíhá vždy během února na následující ak. rok. Pro případné další informace a termíny kontaktujte referentku programu (viz. odkaz vpravo).

Cílem výukového pobytu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

III. Podmínky účasti

 • výukový pobyt musí probíhat na partnerské univerzitě s níž má VUT uzavřenou interinstitucionální smlouvu.
 • výukový pobyt lze realizovat  vždy v období daného akademického roku, od 1.6. do 30.9. následujícího roku.
 • minimální délka 2 pracovní dny, maximální délka pobytu 60 dnů (mimo cestovní dny).
 • zaměstnanec musí odučit na přijímací instituci minimálně 8 hodin za týden (i při kratší době nežli týden).
 • oprávněnými aktivitami je jakákoli forma aktivní pedagogické činnosti, tedy přednášky, konzultace, workshopy, laboratoře a ateliéry. Za nepřípustnou aktivitu se považuje příprava na výuku a účast na konferenci.
 • výukový pobyt může být probíhat i ve dnech oficiálního pracovního klidu v přijímající zemi.

IV. Administrativní postup

Postup před výjezdem

 • zaměstnanec se ohlásí na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu nejméně 3 týdny před zahájením zahraniční cesty.
 • zaměstnanec dodá Teaching mobility agreement opatřený podpisy kontaktních osob z obou univerzit a zaměstnancem (koordinátorem vysílající školy může být osoba uvedená v Interinstitucionální smlouvě, vedoucí ústavu nebo děkan fakulty). Dokument musí obsahovat předběžný program výuky a rozepsané výukové dny. Dokument  stačí dodat podepsaný před cestou v elektronické podobě.
 • na základě předloženého Teaching mobility agreementu bude zaměstnanci potvrzen cestovní příkaz a vystavena účastnická smlouva.

Postup během pobytu

 • Během pobytu na zahraniční instituci plní vyučující výukový plán tak, jak byl odsouhlasený v Teaching mobility agreement. Dodržuje se obsah plnění výukového plánu a počet výukových dnů, uvedených ve v Teaching mobility agreementu.

Postup po návratu

 • Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of teaching mobility agreement. Potvrzení výuky je rozhodující pro určení konečné výše grantu. Akceptuje se také dokument vystavený zahraniční stranou na jejich hlavičkovém papíře.
 •  Závěrečné zprávy se vyplňuji online v rámci internetové databáze pro evidenci mobilit Erasmus + tzv. „Mobility tool“ (Odkaz se zašle na Váš email po skončení mobility, zpětně po korekci vyúčtování). Závěrečná zpráva z Mobility tool má sice nahradit starou papírovou Zprávu. Pro účely doložení zprávy k vyúčtování na EO, můžete k vyúčtování dokládat buď kratší starou Zprávu učitele, případně jiný dokument o zprávě ze služ. cesty.

V. FinanCování pobytu

 • finanční podpora  je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s výukovým pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • finanční podpora se přiděluje zvlášť na pobytové náklady a na cestovné a to paušální částkou. Výše grantu na cestovné vychází z kilometrové vzdálenosti, vypočtené Distance Calculatorem.
 • finanční podpora na pobytové náklady je poskytována výlučně na výukové dny, které jsou potvrzené v Teaching programu. Sazby pro 1.-14. den zahraniční cesty jsou vyšší než pro 15. a další den.
 • finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU.

Další důležité informace k postupu a pravidlům Erasmus+ naleznete v Rozhodnutí rektora 21/2015.

Kontakty

Bc. Tomáš Lády

institucionální koordinátor
tel: +420 541 145 145
e-mail: lady@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
601 90, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

pondělí-pátek: 8:00-12:00

Užitečné odkazy