• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výukové pobyty zaměstnanců Erasmus

I. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

II. OBECNé informace

Výukový pobyt umožňuje akademickým pracovníkům navštívit s finanční podporou zahraniční partnerskou instituci v zemi zapojené do programu LLP.

Cílem mobilit je podpořit výuku v cizím jazyce, obohatit nabídku kurzů na partnerských institucích s dopadem i na domácí studenty a podporovat výměnu zkušeností a znalostí o pedagogických metodách.

III. Podmínky účasti

 • Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu LLP/Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.
 • Zahraniční cesta musí být podložena uzavřenou bilaterální smlouvou.
 • Zaměstnanec musí mít pracovní poměr na základě Pracovní smlouvy k vysílající instituci – VUT v Brně. Nelze vyslat zaměstnance, který vykonává pedagogickou činnost na základě DPP nebo DPČ.
 • U výukových pobytů THP a vědecko-výzkumných pracovníků potvrdí vedoucí ústavu písemnou formou pedagogický úvazek daného zaměstnance a jeho náplň (cvičení, seminář, přednáška apod.), a to za období posledního roku před předpokládaným výjezdem na mobilitu. U akademických pracovníků není třeba pedagogickou činnost dokladovat.
 • Oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma aktivní pedagogické činnosti, tedy přednášky, konzultace, workshopy, laboratoře a ateliéry. Za nepřípustnou aktivitu se považuje příprava na výuku a účast na konferenci.
 • Tato činnost může být vykonávána i ve dnech oficiálního pracovního klidu v přijímající zemi.

IV.FINANČNÍ ZAJIŠTění

 • Finanční prostředky mají formu dvousložkového grantu (pobytové náklady diferencované do jednotlivých zemí a cestovné – viz dále). Pobytový grant se vypočítává na základě po-čtu výukových dnů potvrzených v Teaching programu.
 • Grant náleží pouze na dny, kdy zaměstnanec vykonává pedagogickou činnost na přijímající instituci. Bez Teaching pro-gramu nelze stanovit pobytový grant a tudíž zaměstnanec nebude moci být vyslán na výukový pobyt.
 • Pobytové náklady (diety, ubytování, místní doprava v pobytové dny) jsou stanoveny denními sazbami do jednotlivých zemí. Sazby pro 1.–14. den zahraniční cesty jsou vyšší než pro 15. a další den.
 • Dále jsou vypláceny cestovní náklady (letenka, zpáteční jízdenka za vlak, bus aj. jízdné v den cesty) v průměrné výši 250 EUR na 1 zahraniční cestu. Částky, které přesahují granty, se účtují k úhradě příslušné fakultě.
 • Na další náklady mimo tyto oprávněné náklady zaměstnanec nemá nárok (kapesné, účast na konferenci, vstupné na výstavy apod.)
 • Pojištění zaměstnanců při zahraniční cestě vyřizuje příslušná fakulta a náklady budou účtovány k tíži této fakulty (dle Pokynu kvestora č. 15/2011 vč. dodatků)
Kontakty

Bc. Magdaléna Káňová

referentka programu
tel: +420 541 145 123
e-mail: kanova@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

pondělí-pátek: 8:00-12:00

Užitečné odkazy