• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Často kladené dotazy (FAQ) k pracovním stážím studentů

Témata:

Výběrové řízení a nominace

Jak se mohu přihlásit do programu Erasmus+?

Výběrová řízení pro mobility programu Erasmus+ probíhají ve stanovených termínech na fakultě, do jejichž kompetence spadají.  Konají se obvykle 3x ročně v termínech:

1) prosinec/leden pro zimní semestr či celý příští akademický rok

2) září/říjen pro doplnění míst v letním semestru

3) březen pro doplnění uchazečů v letních měsících (červen - září)

V případě většího množství zrušených pobytů v průběhu akademického roku může být vyhlášeno i další mimořádné výběrové řízení.

Podrobné informace o termínech a podmínkách VŘ podá příslušná referentka či referent fakulty.

Nedaří se mi najít podnik v zemi, do které jsem byl nominován, mohu destinaci změnit?

Ano, je nutné však věc konzultovat s Odborem zahraničních vztahů a Vaší fakultou z hlediska možného rozdílu ve finanční náročnosti cílové země. Zpravidla je žádosti vyhověno

Podmínky výjezdu

Lze studium přerušit nebo jít v průběhu stáže ke státnicím?

Ne. Po celou dobu stáže musí být student řádně zapsán do svého programu na VUT, pozbytím statutu studenta přestává splňovat kvalifikační podmínky praktické stáže.

Lze během stáže změnit zaměstnavatele?

Standardně musí celá stáž proběhnout pouze u jednoho zaměstnavatele. Před uplynutím minimální délky stáže je možné hostující organizaci změnit pouze z důvodů tzv. vyšší moci, jinak se jedná o novou mobilitu, k níž musí student být opět nominován.

Změnit lze pouze místo konání stáže, pokud se nezmění náplň práce a zaměstnavatel (typicky vztah centrála-pobočka daného podniku).

Kolik je minimální počet hodin na praktické stáži?

Stáž musí být v ekvivalentu plného pracovního úvazku v dané zemi. Typicky jde tedy o 40 hodin týdně, s možnými odchylkami (např. Francie apod.)

Lze realizovat praktickou stáž také na univerzitě?

Ano, avšak musí být jednoznačné, že jde o práci na plný pracovní úvazek (např. laboratorní činnost, praxe v terénu apod.). Praktická stáž nemůže obsahovat studium kurzů, zpracovávání diplomových či dizertačních prací apod. (k tomu slouží studijní pobyty)

Finanční zajištění

Co potřebuji k sepsání účastnické smlouvy? Musím mít originální dokumenty?

K sepsání smlouvy k pracovní stáži je třeba pouze oboustranně potvrzený Traineeship Agreement. Akceptujeme i (čitelnou) elektronickou kopii.

Lze účastnickou smlouvu sepsat na dálku?

Smlouvu vyřizujeme výhradně osobně, v odůvodněném případě v zastoupení prostřednictvím plné moci.

Bude mi finanční podpora vyplacena v korunách či eurech?

Záleží na měně, v níž je veden účet příjemce. Finanční podporu je možné vyplatit v CZK na účet vedený v korunách u jakékoliv české banky nebo v EUR na účet vedený v Komerční bance, a.s.

Je finanční podpora vyplácena měsíčně?

Ne, finanční podpora v rámci programu Erasmus+ je vyplacena buď v jedné nebo ve dvou splátkách, podle toho, zda pobyt studenta přesahuje přelom kalendářního roku (účetního období).

Obdržím i během Erasmu jiná stipendia od fakulty (ubytovací, doktorské apod.)?

Obecně ano, nicméně ověřte vždy s pracovníkem Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu (v případě ubytovacích stipendií), případně s pověřeným pracovníkem fakulty (v případě doktorských stipendií)

Má na výši finanční podpory vliv, pokud budu od hostujícího podniku dostávat mzdu?

Obecně ne. Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná s finančním či jiným plněním ze strany zaměstnavatele, nesmí se však jednat o prostředky z jiných programů EU (z důvodu prevence dvojího financování), takové financování by bylo neslučitelné.

Mzda ze strany podniku může být při udělení finanční podpory Erasmus+ zohledněna v případě rozpočtového deficitu, nepředpokládá se však, že by tato situace měla být v dohledné době aktuální.

Různé

Mohu vycestovat na Erasmus i jako kombinovaný/dálkový student?

Ano, forma studia nerozhoduje, podmínkou je pouze aktivní studium v akreditovaném studijním programu.

Kontakty

STUDENTI A-J

Bc. Tomáš Lády
institucionální koordinátor
tel: +420 541 145 145
e-mail: lady@ro.vutbr.cz

STUDENTI K-Ž

Bc. et Bc. David Gurník
referent programu Erasmus+
tel: +420 541 145 116
e-mail: gurnik@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po: 08:30 – 12:00

Út: 08:30 – 12:00

St: 09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Čt: 08:30 – 12:00

Pá: po předchozí domluvě

Užitečné odkazy