• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Praktické stáže studentů

I. Dokumenty ke stažení

II. OBECNÉ INFORMACE

Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Zapojené země:

 • 28 zemí EU
 • 3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání vyloučeno z programových zemí)
 • kandidátské země Turecko a Býv. jugoslávská republika Makedonie
 • inter-institucionální smlouva mezi VUT v Brně a přijímající organizací není podmínkou
 • pokud je přijímající organizací VŠ nebo VOŠ, musí mít přidělený Erasmus Charter for Higher Education a Erasmus ID kód

Erasmus ID VUT: CZ BRNO01

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně viz:

Podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže

IV. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Před pobytem

 • STUDENT
  • individuálně s předstihem sjedná stáž v zahraničním podniku
  • sjednanou stáž závazně potvrdí Odboru zahraničních vztahů v termínu:
   • u stáže zahajované mezi 1.6.2017 - 31.8.2017 do 1.5.2017
   • u stáže zahajované mezi 1.9.2017 - 31.12.2017 do 15.8.2017
   • u stáže zahajované mezi 1.1.2018 - 31.5.2018 do 15.12.2017
   • u stáže zahajované mezi 1.6.2018 - 31.8.2018 do 1.5.2018
  • podrobně vyplní dle dohody s hostujícím podnikem smlouvu o stáži (Traineeship Agreement)
  • zajistí, aby měl zadán v IS bankovní účet pro vyplacení finanční podpory
  • zajistí včasný zápis do akademického roku, v němž má stáž realizovat
  • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů za účelem podepsání účastnické smlouvy
  • vyplní online test z jazyka stáže uvedeného v Traineeship Agreementu v systému Online Linguistic Support (OLS)

Během pobytu

Po návratu

 • STUDENT
  • odevzdá do 15 dnů po návratu na Rektorát VUT originál Certifikátu o absolvování stáže - tento je rozhodující pro potvrzení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno.
  • vyplní závěrečný online test z jazyka stáže v systému OLS
  • do 15 dnů od výzvy vyplní závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na kontaktní e-mail)

V. FINANCOVÁNÍ pobytu

 • STUDENT
  • obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi
 • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
 • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

VI. Prodloužení PRACOVNÍ STÁŽE

 • STUDENT
  • může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení stáže podáním Žádosti o prodloužení stáže.
  • oboustranně potvrzenou žádost dodá nejpozději 30 dní před koncem stávající smlouvy Odboru zahraničních vztahů

 • OZV
  • v závislosti na rozpočtu pro daný akademický rok posoudí možnost žádosti vyhovět a případně vystaví dodatek k účastnické smlouvě

VII. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • STUDENT SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
  • může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o příspěvek na zvýšené náklady z důvodu svých specifických potřeb, zejména těžkého handicapu.

  • bližší informace v článku III, odst. 5 Podmínek programu Erasmus+ pro praktické stáže a v Žádosti o speciální grant pro studenty se specifikými potřebami.

VIII. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

KONTAKTY

Bc. Tomáš Lády
institucionální koordinátor
tel: +420 541 145 145
e-mail: lady@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po: 08:30 – 12:00

Út: 08:30 – 12:00

St: 09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Čt: 08:30 – 12:00

Pá: po předchozí domluvě

Užitečné odkazy