• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Projekty mobilit

Projekty mobilit je možné uskutečnit jak v rámci Norských fondů, tak Fondů EHP. Cílem projektů mobility je podporovat nadnárodní mobility a poskytovat finanční podporu institucím, které organizují různé druhy mobilit pro své studenty a zaměstnance.

I. výzva a Aktuální termín pro podání žádosti

POZOR! BYLA VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA 2015B.

Norské fondy

Projekty mobilit a stáže

 • CZ07/MSNG/MOPNG04 - Mobility projects – Norway Grants - Call 4

 • Termín pro podání přihlášek: 29.5.2015 - 12.10.2015 do 15:00 (SEČ)

WEBINÁŘ pro Projekty mobilit

 • Termín konání 17.9.2015
 • Více informací a přihlášku najdete zde.

II. ŽADATEL

Způsobilým žadatelem jsou instituce, konkrétně vzdělávací instituce v České republice:

 • Primární a nižší sekundární vzdělávací instituce (základní školy, víceletá gymnázia, osmileté konzervatoře)

 • Instituce vyššího sekundárního vzdělávání (gymnázia, střední školy, vyšší odborné střední školy a konzervatoře)

 • instituce terciálního vzdělávání, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity.

III. žádost

Povinné přílohy k žádosti o grant

 • Prohlášení o záměru „Letter of Intent  všech účastníků projektu. Jde o vyjádření zájmu ze strany institucí, které by měly být zapojeny do projektu, tj. předkladatel projektu a partner nebo partneři projektu, potvrzující jejich závazek realizovat v případě schválení žádosti o grant navrhovaný projekt. Je vyžadován podpis kontaktní osoby uvedené v projektové žádosti nebo podpis statutárního zástupce.

 • Čestné prohlášení „Declaration of Honour

Formální kritéria žádosti

 • způsobilost domácí i hostitelské instituce

 • žádost o grant byla podána ve stanovené lhůtě uvedené ve výzvě k předkládání návrhů

 • k žádosti jsou přiloženy přílohy

 • žádost je sepsána v angličtině

 • žádost o grant (a její přílohy) je opatřena originálním podpisem oprávněné osoby uvedené ve formuláři žádosti

 • návrh projektu je v souladu s celkovými cíli programu i s podmínkami specifickými pro danou aktivitu

 • žádost o grant je podána na formuláři žádosti, který poskytuje DZS (tj. prostřednictvím databáze CEDR) a v tištěné formě. Pro podání žádosti v databázi CEDR (zvolte "New application registration" v pravém horním rohu, následně "Legal entity without ID") je nutné, aby žadatel (konkrétní osoba) měla naistalovaný kvalifikovaný (osobní) certifikát (vydaný VUT nebo osobní u poskytovatele certifikatů). Tato osoba pak bude vystupovat jako řešitel projektu.

 • Doporučujeme při vyplňování žádosti využít manuál a také instruktážní video, které poskytuje DZS na svých webových stránkách.

Kvalitativní kritéria žádosti

Potenciál pro rozvoj lidských zdrojů a vědomostí

 • Schopnost reagovat na potřeby institucí i zúčastněných jednotlivců

 • Výběr účastníků projektu mobilit

Řízení projektu

 • Pracovní program a harmonogram

 • Komunikace mezi partnery projektu a personální zajištění projektu

 • Plánovaná realizace činností související s monitoringem, hodnocením a šířením projektových výsledků

Obsahová stránka projektu

 • Význam pro sociální udržitelnost a související průřezová témata 

Přehled a bodové ohodnocení hodnotících kritérií najdete zde.

IV. CO PROJEKT MOBILIT NABÍZÍ?

Přes projekt mobilit je možné uskutečnit:

 • studentskou mobilitu
 • mobilitu akademických pracovníků

Do projektu musí být zapojeni nejméně 2 partneři, přičemž 1 partner musí být z České republiky a 1 partner z donorských států.

Studentská mobilita

Podmínky studentské mobility

 • Studentská mobilita se musí uskutečnit na institucích terciálního vzdělávání.

 • Odborná příprava se může uskutečnit v podnicích a dalších institucích, které spolupracují s institucemi terciálního vzdělávání. Vztah mezi všemi zúčastněnými stranami musí být smluvně upraven.

 • Pro krátkodobé výzkumné stáže jsou způsobilé výzkumné instituce, které spolupracují s institucemi terciálního vzdělávání.

Délka studentské mobility

 • Studijní pobyty od 3 do 10 měsíců (obvykle trvající jeden semetr a v rámci jednoho akademického roku).

 • Krátkodobé výzkumné pobyty 2 týdny – 2 měsíce.

 • Odborné vzdělávání v podnicicíh nebo v rámci instituce odborné přípravy v délce 2 týdnů až 2 měsíců, přičemž 1 týden musí obsahovat nejméně 5 celých pracovních dnů.

Mobilita pedagogických pracovníků

Podmínky mobility akademických pracovníků

 • Mobilita musí probíhat na úrovni institucí zaměřených na vzdělávání po ukončení povinné školní docházky, tedy vyšší střední, vysokoškolské a terciální vzdělávání

 • Hostitelské a domácí instituce musí být vzájemně kompatibilní

Délka akademické mobility

 • Krátké výukové pobyty v délce 1 týdne až 6 měsíců

 • Účast na konferencích, seminářích, workshopech nebo jiných vzdělávacích akcí po dobu až 6 týdnů

 • Stínování odborníka na jiné instituci při práci za účelem vzdělávání nebo výzkumu.

V. FINANční rámec

 • Fondy EHP

Minimální výše grantu: 25 000 CZK

Maximální výše grantu: 500 000 CZK

Spolufinancování:         Ne  

Délka trvání:                  max. 1 rok

 • Norské fondy

Minimální výše grantu: 25 000 CZK

Maximální výšegrantu: 1 250 000 CZK

Spolufinancování:          Ne  

Délka trvání:                   max. 1 rok

 • Podrobné informace ohledně nákladů na mobility, pobytových nákladů, cestovních náhrad, poplatků za konference, workshopy, semináře, školné a náklady na projektové řízení naleznete zde.
 • Podrobné informace týkající se pobytových nákladů najdete zde.

PŘIPOMÍNÁME, ŽE ČERPÁNÍ GRANTU JE MOŽNÉ V RÁMCI VÝZVY 2015B PRO PROJEKTY MOBILIT POUZE Z NORSKÝCH FONDŮ.

VI. ZPŮSOB PODÁNÍ žádosti

 • Všechny žádosti o grant přijaté před konečným termínem budou zaregistrovány a žadateli bude zasláno potvrzení o přijetí s uvedením registračního čísla projektu. Žádosti přijaté po konečném termínu nebudou zaregistrovány a z procesu hodnocení budou vyloučeny.
 • Žádost instituce musí být podána elektronicky prostřednictvím CEDR a v tištěné verzi bude DZS doručeno pouze originál čestného prohlášení (příloha žádosti).

Přípustné způsoby doručení tištěné verze jsou následující:

 • poštou (z hlediska konečného termínu je rozhodující poštovní razítko, čas do 15:00 není při zasílání dokumentu poštou relevantní)

Adresa pro odeslání přihlášky:

Dům zahraniční spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
Na Poříčí 1035/4 117 05 Praha 1

 • osobně na podatelně DZS (rozhodující je datum razítka podatelny)

Termín podání přihlášky: 29. května 2015 - 12. října 2015 do 15:00 (SEČ)

Dodání žádosti na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT

 • Žádost prosím dodejte na OZV (pí. Hana Philippi) nejpozdějdi týden před deadlinem pro podání žádosti, tedy do 2. října 2015 pro účely kontroly právním odborem, ekonomickám odborem a podpisem pana rektora.
 • Žádost musí být opatřena průvodkou k projektu, kteoru má může také poskytnout oddělení pro vědu a výzkum na Vaší fakultě.

VII. PŘEDCHOZÍ ÚČAST V PROGRAMU

 • Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v aktuální fázi programu. To znamená, že jednotlivci zapojení do finančního mechanismu na období 2004-2009 si mohou požádat o grant v rámci Norských fondů a fondů EHP.

VIII. Paralelní účast v programu

Není povoleno předložit více jak jednu žádost o grant na tutéž aktivitu v rámci jedné výzvy. Žadatel však může podat žádost v rámci každé výzvy, i když to může vést ke vzniku dvou paralelně probíhajích projektů na tutéž aktivitu.

Také je možné podat žádost o grant na každou z aktivit v rámci jedné výzvy, což znamená, že v rámci jedné výzvy lze podat žádost jak na Projekty mobilit, tak na Projekty institucionální spolupráce.

Co se týče Výzvy 2015b, předchozí příjemci mohou požádat o dodatečné financování jejich aktivit v rámci projektů spolupráce za účelem rozšíření rozsahu projektů spolupráce nebo zvýšení kvality spolupráce, například zařazením dalších aktivit nebo přizváním dalších projektových partnerů atd.

Dvojí financování jedné a téže aktivity není povoleno.

IX. DALŠÍ INFORMACE

Prezentace

 

 

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy