• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Projekty institucionální spolupráce

Projekty institucionální spolupráce umožňuje bilaterální nebo multilaterální institucionální spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v donorských státech a v ČR. V rámci této akce uzavřou vzdělávací instituce dohodu o mezinárodní spolupráci za účelem spolupráce v oblastech společného zájmu. Délka trvání akce v rámci projektu institucionální spolupráce je 1 rok.

i. VÝZVA A TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

POZOR! BYLA OTEVŘENA NOVÁ VÝZVA 2015B.

 • Fondy EHP

  Projekty institucionální spolupráce

  • CZ07/ICPEG/ICPEG03 - Institutional cooperation projects - EEA Grants - Call 3

  Norské fondy

  Projekty institucionální spolupráce

  • CZ07/ICPNG/ICPNG04 - Institutional cooperation projects - Norway Grants - Call 4

  • Termín pro podání přihlášek: 29.5.2015 - 12.10.2015 do 15:00 (SEČ)

WEBINÁŘ pro Projekty institucionální spolupráce

 • Termín konání 17.9.2015
 • Více informací a přihlášku najdete zde.

II. ŽADATEL

Způsobilými žadateli jsou české vzdělávací instituce na území ČR:

 • primární a nižší sekundární vzdělávací instituce (základní školy, víceletá gymnázia, osmileté konzervatoře),

 • instituce vyššího sekundárního vzdělávání (gymnázia, střední školy, vyšší odborné střední školy a konzervatoře),

 • instituce terciálního vzdělávání, konkrétně fakulty, katedry, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity.

III. ÚČASTNÍK

Studenti

Vyjíždějící studenti (mobilita z ČR do donorských států)

  • Státní příslušníci ČR zapsaní v prezenčním studiu na českých vyšších odborných školách, konzervatořích, univerzitách a dalších institucích terciálního vzdělávání.

  • Státní příslušníci dalších zemí zapsaných k prezenčnímu studiu na českých vyšších odborných školách, konzervatořích, univerzitách a dalších institucích terciálního vzdělávání.

Přijíždějící studenti (mobilita z donorských států do ČR)

 • Státní příslušníci donorských států zapsaní k prezenčnímu studiu na způsobilých institucích terciálního vzdělávání v donorských státech.

 • Státní příslušníci dalších zemí zapsaní k prezenčnímu studiu na způsobilých institucích terciálního vzdělávání v donorských státech.

Pedagogičtí pracovníci na všech stupních

Vyjíždějící pedagogové (mobilita z ČR do donorských států)

 • Státní příslušníci ČR zaměstnaní ve způsobilých českých institucích.

 • Státní příslušníci dalších zemí zaměstnaní ve způsobilých českých institucích.

Přijíždějící pedagogové (mobilita z donorských států do ČR)

 • Státní příslušníci donorských států zaměstnaní ve způsobilých institucích v donorském státě.

 • Státní příslušníci dalších zemí zaměstnaní ve způsobilých institucích v donorském státě.

IV. PRAVIDLA MOBILIT

 • Do projektu institucionální spolupráce se mohou zapojit také výzkumné instituce, které spolupracují s institucemi terciálního vzdělávání. Vztah mezi všemi zúčastněnými institucemi však musí být smluvně upraven. 
 • Mobility v rámci projektů institucionální spolupráce nesmí přesáhnout 2 týdny, tzn. že jeden člověk se může účastnit jedné mobility v maximální délce 2 týdnů. Jednotlivá osoba však může podle potřeby provádět mobility opakovaně.

Příklady možných činností v rámci projektů institucionální spolupráce najdete zde.

V. žádost o grant

 • Žádost o grant je podána na formuláři žádosti, který poskytuje DZS (tj. prostřednictvím databáze CEDR  a v tištěné formě. Pro podání žádosti v databázi CEDR (zvolte "New application registration" v pravém horním rohu, následně "Legal entity without ID") je nutné, aby žadatel (konkrétní osoba) měla naistalovaný kvalifikovaný (osobní) certifikát (vydaný VUT nebo osobní u poskytovatele certifikatů). Tato osoba pak bude vystupovat jako řešitel projektu.
 • Doporučujeme při vyplňování žádosti využít manuál a také instuktážní video, která poskytuje DZS na svých webových stránkách.

Přílohy k žádosti

 • prohlášení o záměru „Letter of Intent“ všech účastníků projektu. Jde o vyjádření zájmu ze strany institucí, které by měly být zapojeny do projektu, tj. předkladatel projektu a partner nebo partneři projektu, potvrzující jejich závazek realizovat v případě schválení žádosti o grant navrhovaný projekt. Je vyžadován podpis kontaktní osoby uvedené v projektové žádosti nebo podpis statutárního zástupce.

 • Čestné prohlášení „Declaration of Honour“

Formální kritéria žádosti

 • způsobilost domácí i hostitelské instituce

 • žádost o grant byla podána ve stanovené lhůtě uvedené ve výzvě k předkládání návrhů

 • k žádosti jsou přiloženy přílohy

 • žádost je sepsána v angličtině

 • žádost o grant (a její přílohy) je opatřena originálním podpisem oprávněné osoby uvedené ve formuláři žádosti

 • návrh projektu je v souladu s celkovými cíli programu i s podmínkami specifickými pro danou aktivitu

 • je náležitě dodrženo požadované procento spolufinancování na úrovni projektu

Kvalitativní kritéria žádosti

Obsahová stránka projektu

 • Inovativní charakter projektu

 • Význam pro sociální udržitelnost

Potenciál pro rozvoj lidských zdrojů a vědomostí

 • Schopnost reagovat na potřeby institucí i zúčastněných jednotlivců

 • Výběr účastníků programů mobility

Potenciál pro posilování bilaterálních vztahů udržitelnost partnerství

 • Motivace a zkušenosti týkající se projektové spolupráce

 • Kompatibilita projektových partnerů

 • Role a zapojení projektových partnerů

 • Možnost integrace projektu do výukových/studijních/výzkumných/jiných aktivit zúčastněných institucí

Řízení projektu

 • Pracovní program a harmonogram

 • Plánovaná realizace činností související s monitoringem, hodnocením a šířením projektových výsledků

Přehled bodového ohodnocení hodnotících kritérií najdete zde.

Hodnotící proces návrhů projektů institucionální spolupráce 

 • Dům zahraniční spolupráce posoudí, zda žádosti splňují kritéria formální správnosti a oprávněnosti.

 • Žadatelé, jejichž žádosti budou zamítnuty v této fázi, budou informováni emailem.

 • Žádosti, které splňují kritéria formální správnosti a oprávněnosti, budou posouzeny dvěma nezávislými odborníky. Tito odborníci projekty nezávisle ohodnotí podle hodnotících kritérií. Odborná komise doporučí DZS projekty, které mají být v rámci programu podpořeny, zpravidla na základě pořadí žádostí, které odborníci sestavili. Konečné rozhodnutí o udělení grantu učiní DZS.

 • V případě, že v průběhu hodnocení kvality dosáhlo několik projektů stejného výsledku, doporučí Odborná komise, které projekty by měly být podpořeny, a to s ohledem na případnou souvislost s tématy sociální udržitelnosti, přednost může být dána iniciativám, které napomáhají v oblasti podpory tolerance a zapojení znevýhodněných skupin. Pokud v tomto ohledu nebudou zjištěny žádné významné rozdíly, pak je třeba mezi návrhy projektů zajistit geografickou, institucionální a tematickou rovnováhu.

Způsoby podání žádosti

 • Termín pro podání projektu mobilit DZS je do 12. října 2015 do 15:00 (SEČ). 
 • Všechny žádosti o grant přijaté před konečným termínem budou zaregistrovány a žadateli bude zasláno potvrzení o přijetí s uvedením registračního čísla projektu. Žádosti přijaté po konečném termínu nebudou zaregistrovány a z procesu hodnocení budou vyloučeny.
 • Žádost instituce musí být podána elektronicky (prostřednictvím CEDR) a v tištěné verzi bude DZS doručeno pouze originál čestného prohlášení (příloha žádosti).

Přípustné způsoby doručení tištěné verze jsou následující:

 • poštou (z hlediska konečného termínu je rozhodující poštovní razítko, čas do 15:00 není v zasílání dokumentu poštou relevantní)

Adresa pro odeslání příhlášky:

Dům zahraniční spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
Na Poříčí 1035/4 117 05 Praha 1

 • osobně na podatelně DZS – rozhodující je datum razítka podatelny.   

Cyklus podávání žádosti o mobilitu a další kroky s tím souvijecí najdete zde.

Dodání žádosti na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT

 • Žádost prosím dodejte na OZV (pí. Hana Philippi) nejpozdějdi týden před deadlinem pro podání žádosti, tedy do 2. října 2015 pro účely kontroly právním odborem, ekonomickám odborem a podpisem pana rektora.
 • Žádost musí být opatřena průvodkou k projektu, kteoru má může také poskytnout oddělení pro vědu a výzkum na Vaší fakultě.

VI. FINANČNÍ RÁMEC

 • FONDY EHP

Minimální výše grantu: 25 000 CZK

Maximální výše grantu: max. 550 000 CZK

Spolufinancování: min. 10%

Délka trvání: max. 1 rok

 • NORSKÉ FONDY

Minimální výše grantu: 25 000 CZK

Maximální výše grantu: max. 1 375 000 CZK

Spolufinancování: min. 10%

Délka trvání: max. 1 rok

Podrobné informace ohledně nákladů na mobility, pobytových nákladů, cestovních náhrad, poplatků za konference, workshopy, semináře, školné a náklady na projektové řízení naleznete zde.

Podrobné informace týkající se pobytových nákladů najdete zde.

Vii. PŘEDCHOZÍ ÚČAST V PROGRAMU

Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v aktuální fázi programu. To znamená, že jednotlivci zapojení do finančního mechanismu na období 2004-2009 si mohou požádat o grant v rámci Norských fondů.

VIII. Paralelní účast v programu

Není povoleno předložit více jak jednu žádost o grant na tutéž aktivitu v rámci jedné výzvy. Žadatel však může podat žádost v rámci každé výzvy, i když to může vést ke vzniku dvou paralelně probíhajících projektů na tutéž aktivitu.

Také je možné podat žádost o grant na každou z aktivit v rámci jedné výzvy, což znamená, že v rámci jedné výzvy lze podat žádost jak na Projekty mobilit, tak na Projekty institucionální spolupráce.

Co se týče Výzvy 2015b, předchozí příjemci mohou požádat o dodatečné financování jejich aktivit v rámci projektů spolupráce za účelem rozšíření rozsahu projektů spolupráce nebo zvýšení kvality spolupráce, například zařazením dalších aktivit nebo přizváním dalších projektových partnerů atd.

Dvojí financování jedné a téže aktivity není povoleno.

XI. DALŠÍ INFORMACE

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy