• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mobilita studentů

Mobilita studentů se může uskutečnit jak v rámci Norských fondů, tak Fondů EHP.

I. VÝZVA A TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

POZOR! BYLA VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA 2015B.

V rámci nový výzvy 2015b je možné využít pouze Norské fondy.

Norské fondy

Projekty mobilit a stáže - indivuduální mobility

 • CZ07/MSNG/INPNG04 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff – Norway Grants - Call 4
 • CZ07/MSNG/INSNG04- Individual grants - students - Norway Grants - Call 4

 • Termín pro podání přihlášek: 29.5.2015 - 12.10.2015 do 15:00 (SEČ)

II. žadatel

Vyjíždějící studenti (z ČR do donorských států)

 • Státní příslušníci ČR zapsaní k prezenčnímu studiu na VUT,
 • Státní příslušníci dalších zemí zapsaní k prezenčnímu studiu na VUT.

Přijíždějící studenti (z donorských států do ČR)

 • Státní příslušníci donorských států zapsaní k prezenčnímu studiu na způsobilých institucích terciálního vzdělávání v donorských státech,
 • Státní příslušníci dalších zemí zapsaní k prezenčnímu studiu na způsobilých institucích terciálního vzdělávání v donorských státech.

Hositelské instituce/pracoviště v donorských státech

 • Individuální studijní pobyt - pouze instituce terciálního sektoru,
 • Krátkodobá výzkumná stáž - jsou způsobilé výzkumní instituce, které spolupracují s institucemi terciálního vzdělávání. Vztah mezi všemi zúčastněnými institucemi však musí být smluvně upraven.   

III. TYPY MOBILIT A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC

 • Studijní pobyty v délce od 3 do 10 měsíců (obvykle trvající jeden/dva semestry a v rámci jednoho akademického roku,
 • Krátkodobé výzkumné pobyty v délce 2 týdnů až 2 měsíců - pouze pro studenty doktorského studia.

     Zahájení mobility: leden 2016

     Ukončení mobility: 30.9. 2016

POZOR! Mobilitu je tedy možné uskutečnit pouze v letním semestru 2016.

IV. ŽÁDOSt O GRANT VČETNĚ JEJICH PŘÍLOH

 • Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce
 • Žádost o grant si každý student podává individuálně

Povinné přílohy k žádosti

Potvrzením o přijetí se hostitelská instituce zavazuje přijmout žadatele v rámci mobility. Musí obsahovat potvrzení od hostitelské instituce, že je v případě schválení žádosti o grant připravena přijmout účastníka mobility. Potvrzení o přijetí musí podepsat hostitelská instituce. V případě studentů je vyžadováno potvrzení ze strany zahraničního oddělení nebo obdobného oddělení a akademického pracovníka na hostitelské instituci.

Potvzení o přijetí si student zařizuje sám, tj. musí kontaktovat hostitelskou školu v dané zemi a dokument získat. Pro potřeby přihlášky je nutné získat originál dokumentu.

Doporučující dopis obsahuje prohlášení zástupce domovské instituce, která doporučí, aby se účastník zapojil do mobility. Doporučující dopis je vydáván a podepisován ze strany akademického pracovníka VUT, a zárověn MUSÍ být podepsán pracovníkem zahraničního oddělení příslušné fakulty VUT.  Pro potřeby žádosti je potřeba získat originál dokumentu.

 • Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je potvzení ze studijního oddělení, že žadatel je zapsán v prezenční formě studia na oprávněné instituci.

 • Learning Agreement

Po schválení žádosti je nutno doložit dohodu o studiu, tedy tzv. Learning Agreement.

Všechny přílohy (kromě LA) musí být přiloženy k elektronické žádosti jako scan a zároveň musí být přiloženy do papírové verze žádosti v originále.

Kvalitatinví kritéria žádosti

Mezi kvalitativní kritéria přihlášky patří:

 • motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna,

 • volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění navrhovaných aktivit v zahraničí,

 • přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit.

Způsob podání žádosti

Žádost musí být podána dvěma způsoby:

 • elektronicky přes databázi CEDR včetně příloh (zvolte "New application registration" v pravém horním rohu, následně "Natural person without ID"),
 • a zároveň papírové dokumenty poslat poštou. Vytiskněte prosím celou žádost, přilože všechny vyžadované přílohy a pošlete je poštou na adresu DZS.

Adresa DZS pro účely doručení papírových žádostí:

Dům zahraniční spolupráce

Norské fondy a fondy EHP

Na Pořící 1035/4

117 05 Praha 1

Pro oba kroky platí aktuální termín na odevzdání přihlášek, u přihlášek poslaných poštou rozhoduje datum odeslání (poštovní razítko).

 • Doporučujeme při podávání žádosti postupovat podle manuálu.
 • Taktéž doporučujeme shlédnout instruktážní video.
 • Vzor žádosti o stipendium je k dispozici zde.

V. FINANČNÍ RÁMEC

Fondy EHP

 • denní/týdenní paušální částka na pokrytí pobytových nákladů: maximální výše 100 000 CZK + cestovné,
 • proplacení cestovních výdajů, které jsou přidělovány na základě skutečných výdajů v maximální výši 25 000 CZK, které nesmí být překročeny,
 • poplatky za školné/registraci jsou propláceny na základě skutečných výdajů, které musí být doloženy originálními doklady o platbě (faktury, stvrzenky, příjmové doklady).

Norské fondy

 • denní/týdenní paušální částku na pokrytí pobytových nákladů:  max. výše grantu je 175 000 CZK,
 • proplacení cestovních výdajů, které jsou přidělovány na základě skutečných výdajů v maximální výši 25 000 CZK, které nesmí být překročeny,
 • poplatky za školné/registraci jsou propláceny na základě skutečných výdajů, které musí být doloženy originálními doklady o platbě (faktury, stvrzenky, příjmové doklady).

Podrobný a přehledný souhrn finančního rámce pro studentské mobility najdete zde.

OPĚT PŘIPOMÍNÁME, ŽE VÝZVA 2015B PRO INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY SE VZTAHUJE POUZE NA NORSKÉ FONDY.

Vi. PŘEDCHOZÍ ÚČAST V PROGRAMU

Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v aktuální fázi programu. To znamená, že jednotlivci zapojení do finančního mechanismu na období 2004-2009 si mohou požádat o grant v rámci Norských fondů a fondů EHP.

VIi. DALŠÍ INFORMACE

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy