• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mobilita akademických pracovníků

Mobilita pracovníků ve vzdělávání se týká pedagogických pracovníků a lze uskutečnit jak v rámci Norských fondů, tak v rámci Fondů EHP.

I. VÝZVA A TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

POZOR! BYLA VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA 2015B.

V rámci nový výzvy 2015b je možné využít pouze Norské fondy.

 • Norské fondy

  Projekty mobilit a stáže - individuální mobilita

 • CZ07/MSNG/INPNG04 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff – Norway Grants - Call 4

 • Termín pro podání přihlášek: 29.5.2015 - 12.10.2015 do 15:00 (SEČ)

II. žadatel

Mezi pracovníky ve vzdělávání lze zařadit učitele, akademické pracovníky, řídící a administrtivní pracovníky, zaměstnance hospodářského a PR oddělení, studijního a mezinárodního oddělení, knihovníky, výchovné poradce, pracovníky údržby na všech stupních vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci VUT

 • státní příslušníci České republiky zaměstnaní na VUT (status zaměstnance VUT)
 • státní příslušníci dalších zemí zaměstnaní na VUT (statut zaměstnance VUT)

Pedagogičtí pracovníci z donorských států

 • státní příslušníci donorských států zaměstnaní ve způsobilých institucích v donorském státě
 • státní příslušníci dalších zemí zaměstnáni ve způsobilých institucích v donorském státě

III. POPIS A ČASOVÝ RÁMEC MOBILITY

 • krátké výukové pobyty na dobu od 1 týdne do 6 měsíců,

 • účast na konferencích, seminářích, workshopech nebo jiných vzdělávacích akcích po dobu až 6 týdnů,

 • stínování odborníka na jiné instituci při práci za účelem vzdělávání nebo výzkumu.

IV. ŽÁDOST O GRANT

Náležitosti žádosti

 • Žádost o mobilitu pracovníků si podává každý zájemce zvlášť sám za sebe.
 • Individuální žadatelé musí před podáním žádosti kontaktovat hostitelskou instituci.
 • Jako povinná příloha žádosti je nutné potvrzení o přijetí, tzv. Letter of Acceptance, jímž se hostitelská instituce zavazuje přijmout žadatele v rámci mobility.
  • Potvrzení o přijetí ("Letter of Acceptance") musí obsahovat potvrzení od hostitelské instituce, že je v případě schválení žádosti o grant připravena přijmout účastníka mobility.
  • Potvrzení o přijetí musí podepsat hostitelská instituce.
  • V případě pracovníků ve školství je vyžadováno potvrzení ze strany pracovníka oprávněného činit odpovídající personální rozhodnutí na hostitelské instituci.
 • Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele – musí obsahovat potvrzení o zaměstnaneckém poměru žadatele na oprávněné instituci (není předepsaný formulář)

Způsob podání a doručení žádosti

 • Žádost o grant se podává na DZS v souladu s termíny a požadavky stanovenými v příslušné výzvě. Žádost o grant se podává elektronicky prostřednictvím databáze CEDR (zvolte "New application registration" v pravém horním rohu, následně "Natural person without ID") včetně všech příloh a zárověň i v papírové podobě, kdy k žádosti žadatel přiloží podažované přílohy a pošle je poštou na adresu DZS.

 • Pro oba kroky platí daný aktuální termín na odevzdání žádostí, u žádostí poslaných poštou rozhoduje datum odeslaní (poštovního razítka, čas do 15:00 není pro zasílání dokumentů poštou relevantní). 

 • Pro podání žádosti doporučujeme využít manuál nebo instruktážní video.

 • Adresa pro podání žádosti:

Dům zahraniční spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
Na Poříčí 1035/4 117 05 Praha 1

V. FINANČNÍ RÁMEC

Vybraní pracovníci obdrží:

 • Denní/týdenní paušální částku na pokrytí pobytových nákladů

     Fondy EHP:  maximální výše grantu na jeden pobyt je 100 000 Kč + cestovné

     Norské fondy:  maximální výše grantu na jeden pobyt je 170 000 Kč + 

     cestovné

 • Proplacení cestovních výdajů, které jsou přidělovány na základě skutečných výdajů v maximální výši 25 000 CZK a které nesmí být překročeny. 
 • Poplatky za školné/registraci jsou propláceny na základě skutečných výdajů, které musí být doloženy originálními doklady o platbě (faktura, stvrzenky, příjmové doklady).

Podrobné informace o částkách grantu na jednolivé projekty a po jednotlivých zemí jsou k dispozici zde.

Podrobné finanční ustanovení jsou k dispozici zde. Zahrnují:

 • návrh rozpočtu
 • pobytové náklady
 • cestovní náklady
 • poplatky za školné nebo registraci

PŘIPOMÍNÁME, ŽE VÝZVA 2015B PRO INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY JE VYPSÁNA POUZE NA NORSKÉ FONDY. Z FONDŮ EHP PRO INDIVIDUÁLNÍ MOBILITU TAK NENÍ MOŽNÉ ČERPAT GRANT.

VI. Předchozí účast v programu

Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v aktuální fázi programu. To znamená, že jednotlivci zapojení do finančního mechanismu na období 2004-2009 si mohou požádat o grant v rámci Norských fondů a fondů EHP.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy