• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Obecný popis instituce

Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín. Vysoké učení technické v Brně má status veřejné vysoké školy, univerzitního typu a je tvořeno osmi fakultami a třemi vysokoškolskými ústavy:

Vysoké učení technické v Brně je s více než 21 000 studenty jedna z největších univerzit v České republice.

Studium na VUT v Brně

VUT v Brně poskytuje vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia: bakalářském (3 - 4 letém, titul Bc. nebo BcA.), magisterském ( 1,5 - 2 letém, titul Ing., Ing.arch. nebo MgA.), doktorském ( 3 - 4 leté, titul Ph.D.) a to formou řádného nebo kombinovaného studia. Přijímací řízení probíhá formou písemného testu zaměřeného na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení na FAVU a FA je talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem bez přijímacích zkoušek. 
Základní způsoby výuky tvoří přednášky, semináře, ateliéry, projekty, cvičení, konzultace, odborné praxe, exkurze a samostatná práce studenta.
V rámci mezinárodních výměnných programů lze část studia absolvovat na některé z partnerských zahraničních univerzit.
Vybrané obory lze studovat celé v anglickém jazyce, fakulty nabízejí v angličtině jednotlivé kurzy. Studijní programy v anglickém jazyce se otevírají při dostatečném počtu zájemců.
Studenti si vybírají vhodnou skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných s potřebnou hodnotou kreditů, které vyjadřují studijní zátěž jednotlivých studijních předmětů.

Od akademického roku 2004/2005 vydává VUT v Brně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů bezplatně dodatek k diplomu (Diploma supplement).

Vysoké učení technické získalo v roce 2006 prestižní certifikát Evropské komise Diploma Suplement Label.

Vysoké učení technické v Brně získalo prestižní certifikáty Evropské komise  ECTS Label a DS Label na období 2009 – 2013 jako ocenění kvality vysokoškolské instituce.

Certifikát ECTS Label získalo VUT v Brně jako jedna z pěti českých univerzit. Je oceněním za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských programech v návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu. Certifikát  DS  Label získalo VUT v Brně jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům. Certifikáty osvědčují, že VUT v Brně splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Oba certifikáty přispívají výraznou měrou k rozšíření mobility a tím i internacionalizaci univerzity.

Cerifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání, je dokladem naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Dokládá připravenost Vysokého učení technického v Brně plnit všechny závazky vyplývající z Boloňské deklarace a navazujících mezinárodních úmluv. Používání kreditového hodnocení dle ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) umožňuje transparentnější uznávání studia absolvovaného na zahraničních vysokých školách a tím přímo podporuje mobilitu studentů nejen v rámci evropského prostoru.

Certifikát DS Label je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni. Součástí dodatku je kompletní tabulka kursů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia. 

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost na VUT se zaměřuje na nespecifikovaný výzkum, financovaný ze státního rozpočtu. Dále je orientována na výzkum jasně definovaný a podporovaný zadavateli, jako jsou Grantová agentura ČR, grantové agentury odborných ministerstev, zahraniční agentury a vědecko-výzkumné programy (např.COST,COPERNICUS,EUREKA, 5.rámcový program, Jean Monnet, ČR-USA a ČR-Rakouská spolupráce, aj). Významná část aplikovaného výzkumu je iniciována přímo průmyslovými domácími i zahraničními firmami (Škoda Auto, Šmeral, IBM, ABB, Philips, Flextronics, ČEZ, IMOS, atd.).
VUT v Brně se podílí na činnosti několika vědeckých center a sdružení, např.: 
Centra leteckého a kosmického výzkumu - LÚ FSI 
Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - FSI 
Výzkumného centra aplikované kybernetiky - FEKT 
Sdružení VUT v Brně pro biomedicínské inženýrství a bioniku, aj.

ECTS Label

ECTS Label