• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

ECTS alokace kreditů

Kredity ECTS jsou přidělovány podle pracovní zátěže v jednotlivých předmětech nutné k dosažení očekávaných studijních výstupů. Pracovní zátěž vyjadřuje dobu, kterou student obvykle potřebuje k tomu, aby dokončil všechny činnosti související s učením (přednášky, semináře, projekty, praktické činnosti, samostudium a zkoušky), které jsou nutné pro dosažení očekávaných výstupů z učení. Odhad pracovní zátěže je pravidelně upravován na základě sledování a zpětné vazby studentů. Pokud se zjistí nesoulad mezi očekávanou pracovní zátěží a dobou, kterou většina studentů potřebovala k dosažení očekávaných výsledků učení, je provedena úprava odhadu pracovní zátěže, výsledků učení nebo metod učení a výuky.

Na Vysokém učení technickém v Brně je pracovní zátěž definována jako součet:

  • počet hodin přímé výuky v rámci dané vzdělávací složky (počet hodin za týden vynásobený počtem týdnů),
  • čas strávený samostatnou nebo skupinovou prací potřebnou pro úspěšné absolvování dané vzdělávací složky (např. příprava na přednášky, semináře či laboratorní cvičení, následné zpracování poznámek, shromažďování a studium vhodných materiálů, vypracování prací a projektů),
  • čas potřebný na přípravu pro úspěšné ukončení předmětu (např. zkouška),
  • čas potřebný na povinnou praxi.

V souladu s Příručkou pro uživatele ECTS se celková pracovní zátěž studenta za akademický rok pohybuje v rozmezí od 1500 do 1800 hodin, takže jeden kredit ECTS odpovídá 25 až 30 hodinám práce.

Na Vysokém učení technickém v Brně platí:

  • součet za 1 semestr činí 30 kreditů ECTS, tj. 60 kreditů ECTS za akademický rok,
  • jeden kredit ECTS představuje 26 hodin celkové pracovní zátěže.

ECTS Label

ECTS Label

Dodatek k diplomu