• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství


Zkratka: M2A-P
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Aplikované vědy v inženýrství"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 30.4.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Dvouletý navazující magisterský studijní program "Aplikované vědy v inženýrství" je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti aplikovaných věd. Charakterizuje vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá široké a hluboké teoretické znalosti a rovněž dostatečně podrobné praktické znalosti v užším oboru dle svého výběru. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi magisterského studia najdou uplatnění zejména ve vývoji a výzkumu, v konstrukci, projekci, technologii, výrobě a provozu, ve službách i managementu. Mohou pracovat např. jako konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční manažeři a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru.
Klíčové výsledky učení:
Viz detaily oborů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Koordinátor ECTS: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1M-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie 402060
1M-IMBInženýrská mechanika a biomechanika 501060
1M-MAIMatematické inženýrství 52860
1M-MTIMateriálové inženýrství 60060
1M-METMechatronika 501060
1M-PDSPrůmyslový design ve strojírenství 402060
1M-PMOPřesná mechanika a optika 481260
2M-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie 56460
2M-IMBInženýrská mechanika a biomechanika 402060
2M-MAIMatematické inženýrství 52860
2M-MTIMateriálové inženýrství 60060
2M-METMechatronika 501060
2M-PDSPrůmyslový design ve strojírenství 60060
2M-PMOPřesná mechanika a optika 60060