• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Fyzikální a materiálové inženýrství


Zkratka: D4F-P
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Fyzikální a materiálové inženýrství"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 1999
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Absolvované magisterské studium v odpovídající oblasti technických věd.
Přijímací řízení obsahuje zkoušku z aplikované matematiky, fyziky a odbornou rozpravu na téma související s předmětem doktorského studia.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu v oblasti fyzikálních technologií, materiálového inženýrství i v oblastech mezioborových disciplín. Vzdělání získané v tomto studijním programu znamená také průpravu k samostané vědecké práci.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Koordinátor ECTS: -
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.