• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Rizikové inženýrství


Zkratka: MRzI
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Rizikové inženýrství"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 16.10.2009
Akreditace do: 1.9.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Společným cílem studijního programu Rizikové inženýrství je vychovávat absolventy se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro identifikaci, analýzu a snižování, resp. odstraňování rizik v inženýrských oblastech, jež jsou předmětem vzdělávání na jednotlivých součástech VUT, které se budou podílet na obsahovém i praktickém zajištění studijního programu. Tomu je i přizpůsobena obsahová náplň studia.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi studijního programu:
- budou připraveni zjišťovat a analyzovat zdroje rizik a rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku závažných jevů,
- budou schopni posuzovat rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku ohrožení a důsledku možného vzniku spektra krizových jevů,
- v návaznosti na právní prostředí a odpovědnost budou připraveni navrhovat opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, které budou snižovat pravděpodobnost vzniku ohrožení,
- budou připravení aktivně se podílet na přípravě strategií a postupů k řešení vzniklých krizových situací u inženýrských objektů a spolupracovat se složkami pro krizové řízení a plánování.
V rozsahu potřebném pro výše uvedenou odbornou činnost získají znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, vedení a řízení, práva a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1REZ (...)Řízení rizik elektrotechnických zařízení (bez zaměření) 60060
1RFI (...)Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření) 60060
1RCH (...)Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření) 60060
1RSK (...)Řízení rizik stavebních konstrukcí (bez zaměření) 60060
1RSZ (...)Řízení rizik strojních zařízení (bez zaměření) 60060
1RIS (...)Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření) 60060
2RFI (...)Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření) 52860
2RCH (...)Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření) 54660
2RSK (...)Řízení rizik stavebních konstrukcí (bez zaměření) 52860
2RIS (...)Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření) 461460