• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Soudní inženýrství


Zkratka: MSoI
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Soudní inženýrství"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 1.11.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Společným cílem studijního programu je příprava studentů na práci v oborech, ve kterých se uplatňuje interdisciplinární vzdělání. Oba studijní obory kombinují vzdělání z disciplín technických, ekonomických a právních.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi studijního programu soudní inženýrství budou mít interdisciplinární znalosti z oblasti práva, ekonomiky a techniky v zaměřerní podle konkrétního studovaného oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1EID (---)Expertní inženýrství v dopravě 60060
1REI (---)Realitní inženýrství 60060
2EID (---)Expertní inženýrství v dopravě 58260
2REI (---)Realitní inženýrství 58260