• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů


Zkratka: NKCP_CHM
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 20.7.2001
Akreditace do: 31.7.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář v chemických a chemicko-technologických oborech.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Základním rysem oboru chemie, technologie a vlastnosti materiálů je nalézání a technologické využití kvalifikovaných vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi anorganických, organických a hybridních materiálů.
Klíčové výsledky učení:
Charakteristickými činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve sklářském a cementářském průmyslu, ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, ve výrobě keramických a stavebních materiálů, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1NKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů 58260
2NKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů 382260