• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Chemie a technologie potravin


Zkratka: BPCP_CHTP
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Chemie a technologie potravin"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 15.11.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Zaměření programu odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie a biotechnologie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.
Klíčové výsledky učení:
Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti moho vybrat ze dvou studijních oborů a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie "bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní zprávy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, vycházejících z moderních biotechnologických předmětů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BPCO_BTBiotechnologie 60060
1BPCO_CHPPotravinářská chemie 60060
2BPCO_BTBiotechnologie 60060
2BPCO_CHPPotravinářská chemie 60060
3BPCO_BTBiotechnologie 55560
3BPCO_CHPPotravinářská chemie 55560