• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Stavební inženýrství


Zkratka: D-P-C-SI (N)
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Stavební inženýrství"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Ke studiu se může přihlásit každý uchazeč, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program. Ke studiu je přijat takový uchazeč, který úspěšně vyhověl podmínkám přijímacího řízení specifikovaným ve směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP. U přijímací zkoušky se uchazeč prokáže: · odbornými znalostmi z předmětů studijního plánu příslušného oboru magisterského studijního programu „Stavební inženýrství“, · výsledky své dosavadní odborné a vědecké praxe (během studia případně v praxi), · odbornými znalostmi z cizího jazyka (na VUT jednotně požadován anglický jazyk). · uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného témata doktorského studia.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Doktorské studium v rámci studijního programu Stavební inženýrství je členěno na pět studijních oborů: ¦ Pozemní stavby ¦ Konstrukce a dopravní stavby ¦ Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství ¦ Management stavebnictví ¦ Vodní hospodářství a vodní stavby Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství Architektura v pozemním stavitelství Technologie a řízení stavebních procesů Technická zařízení budov. Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Studium oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Studium oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1FMIFyzikální a stavebně materiálové inženýrství 52530?
1KDSKonstrukce a dopravní stavby 52530?
1MGSManagement stavebnictví 72330?
1PSTPozemní stavby 52530?
1VHSVodní hospodářství a vodní stavby 52530?
2FMIFyzikální a stavebně materiálové inženýrství 243660
2KDSKonstrukce a dopravní stavby 243660
2MGSManagement stavebnictví 243660
2PSTPozemní stavby 243660
2VHSVodní hospodářství a vodní stavby 243660
3FMIFyzikální a stavebně materiálové inženýrství 223860
3KDSKonstrukce a dopravní stavby 223860
3MGSManagement stavebnictví 223860
3PSTPozemní stavby 223860
3VHSVodní hospodářství a vodní stavby 223860
4FMIFyzikální a stavebně materiálové inženýrství 342660
4KDSKonstrukce a dopravní stavby 342660
4MGSManagement stavebnictví 342660
4PSTPozemní stavby 342660
4VHSVodní hospodářství a vodní stavby 342660