• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Stavební inženýrství


Zkratka: N-P-C-SI (N)
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Uchazeč o studium ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátního pro další studium vybraného studijního oboru navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů daného oboru požadovaného pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření (matematika, fyzika), všeobecného stavebního základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství se standardní délkou studia 1,5 roku je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/EC, odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření a především pak pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy čtyřletých bakalářských studijních programů technického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Členění studijního programu na studijní obory vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních oborů na Fakultě stavební VUT v Brně, které odpovídají svými studijními plány současné poptávce a potřebám technické praxe. Studijní plány studijního programu jsou koncipovány pro šest oborů: Pozemní stavby; Konstrukce a dopravní stavby; Vodní hospodářství a vodní stavby; Management stavebnictví; Stavebně materiálové inženýrství; Realizace staveb. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství je, aby absolvent tohoto programu nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získat autorizaci. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1KKonstrukce a dopravní stavby 372360
1NManagement stavebnictví (N) 342660
1S (TZB)Pozemní stavby (Technická zařízení budov) 60060
1S (KSS)Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb) 481260
1S (NPS)Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb) 60060
1RRealizace staveb 57360
1MStavebně materiálové inženýrství 501060
1VVodní hospodářství a vodní stavby 481260
2K (DST)Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby) 181230?
2K (KON)Konstrukce a dopravní stavby (Konstrukce) 181230?
2NManagement stavebnictví (N) 24630?
2S (TZB)Pozemní stavby (Technická zařízení budov) 23730?
2S (KSS)Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb) 102030?
2S (NPS)Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb) 23730?
2RRealizace staveb 24630?
2MStavebně materiálové inženýrství 171330?
2VVodní hospodářství a vodní stavby 181230?