• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Stavební inženýrství


Zkratka: B-P-C-SI (N)
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 30.10.2003
Akreditace do: 31.8.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně. Jedná se o úspěšné absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dále pak buď stanovený studijní průměr na střední škole pro přijetí bez přijímací zkoušky, nebo složení přijímací zkoušky formou testu z matematiky a z fyziky v rozsahu současných středoškolských učebních osnov gymnázií.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství se standardní délkou studia 4 roky je po obsahové stránce navržen tak, že vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR a vyhovuje také standardům formulovaných v platných evropských dokumentech. Cílem bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je, aby absolvent tohoto bakalářského studijního programu: nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném oboru, dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti, obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU, mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr, disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí, získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství. Bakalářský studijní program Stavební inženýrství se člení na pět studijních oborů, které navazují na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních oborů na Fakultě stavební VUT v Brně. Jedná se o obory: Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví. Studium bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul "bakalář" (ve zkratce Bc.) před jménem. Bakalářský studijní program Stavební inženýrství umožňuje také mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými profesními bakalářskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia znalosti, dovednosti a vědomosti z teoretických i odborných disciplín cíleně zaměřených do jednotlivých studijních oborů.
Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru.
Je schopen vypracovávat, příp. se podílet na vypracování projektové dokumentace staveb, vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické a dynamické výpočty staveb, provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, provádět zkoušení a diagnostiku staveb, vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, vést realizaci stavby, provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy atd.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou ve svém dalším vzdělávání dále pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu, ve kterém mohou absolventi získat titul Ing. Navazující magisterské studium mohou absolventi, vzhledem k znalosti cizích jazyků v oblasti své odbornosti, studovat jak v ČR, tak v zahraničí.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
Koordinátor ECTS: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1VSvšeobecný 60060
2VSvšeobecný 491160
3KKonstrukce a dopravní stavby 60060
3NManagement stavebnictví (N) 60060
3SPozemní stavby 60060
3MStavebně materiálové inženýrství 60060
3VVodní hospodářství a vodní stavby 60060
4KKonstrukce a dopravní stavby 501060
4NManagement stavebnictví (N) 60060
4SPozemní stavby 392160
4MStavebně materiálové inženýrství 52860
4VVodní hospodářství a vodní stavby 411960