• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Electrical, Electronic, Communication and Control Technology


Zkratka: EEKR-MN
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Electrical, Electronic, Communication and Control Technology"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.7.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program navazujícího magisterkého studia poskytuje specializované univerzitní magisterské vzdělání absolventům bakalářského vysokoškolského studia ve všech inženýrských oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, kybernetiky, řídicí a měřicí techniky.
Klíčové výsledky učení:
Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi magisterského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako vedoucí pracovníci, výzkumní pracovníci a odborníci v různých odděleních elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, včetně odborných institucí státní správy. Vysokoškolské vzdělání poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1MN-BEIBiomedical and Ecological Engineering 342660
1MN-TITCommunications and Informatics 293160
1MN-KAMCybernetics, Control and Measurements 303060
1MN-EVMElectrical Manufacturing and Materials Engineering 312960
1MN-ESTElectronics and Communication 303060
1MN-MELMicroelectronics 263460
1MN-SVEPower Electrical and Electronic Engineering 342660
1MN-EENPower Electrical Engineering 342660
2MN-BEIBiomedical and Ecological Engineering 471360
2MN-TITCommunications and Informatics 382260
2MN-KAMCybernetics, Control and Measurements 481260
2MN-EVMElectrical Manufacturing and Materials Engineering 491160
2MN-ESTElectronics and Communication 25860
2MN-MELMicroelectronics 501060
2MN-SVEPower Electrical and Electronic Engineering 382260
2MN-EENPower Electrical Engineering 53760