• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Biomedicínská technika a bioinformatika


Zkratka: BTBIO-A
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Biomedicínská technika a bioinformatika"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 1.3.2007
Akreditace do: 31.3.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky bioinformatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, biologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Student se seznámí s principy činnosti a zásadami využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získá též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na magisterské úrovni nebo v klinické či technologické praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Koordinátor ECTS: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika 56460
2A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika 60060
3A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika 57360