• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Economics and Management


Zkratka: MGR-EBF
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Economics and Management"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny Směrnicí děkana pro přijímací řízení pro aktuální akademický rok Podmínkou přijetí je řádné ukončení bakalářského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu bakalářského ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí. O přijetí rozhoduje děkan po posouzení písemných dokladů v anglickém jazyce, předložených uchazečem – životopis, motivační dopis, doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách, doklad o zkoušce z anglického jazyka.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program Economics and Management obor European Business and Finance vychází z teoretických znalostí na úrovni magisterského vysokoškolského ekonomického vzdělání a je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Úspěšní absolventi tohoto programu získají titul Ing. Prvek mezinárodnosti je u tohoto studijního programu zdůrazněn kooperací univerzit tří členských států EU - Velké Británie, Polska a České republiky. Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent rozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
Koordinátor ECTS: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1MGR-EBFEuropean Business and Finance 56460
2MGR-EBFEuropean Business and Finance 60060