• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Ekonomika a management


Zkratka: MGR
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Ekonomika a management"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace do: 31.7.2021
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program Ekonomika a management se zaměřuje na teoretické i praktické znalostí v tržní ekonomice a managementu. Bližší specializace je ve studijních oborech.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, managementu, účetnictví a logistiky. Znalosti a dovednosti v základních ekonomických disciplínách v jednotlivých oborech doplňují znalosti v profilových předmětech. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1MGR-PFOPodnikové finance a obchod 362460
1MGR-ŘEPŘízení a ekonomika podniku 421860
1MGR-UFRPÚčetnictví a finanční řízení podniku 441660
2MGR-PFOPodnikové finance a obchod 491160
2MGR-ŘEPŘízení a ekonomika podniku 481260
2MGR-UFRPÚčetnictví a finanční řízení podniku 53760