• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Economics and Management


Zkratka: DSP-E
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Economics and Management"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace do: 1.11.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je: " dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, " předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce, " souhlas předpokládaného školitele, " úspěšné složení přijímací zkoušky, " znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu. Vzdělání získané v tomto studijním programu znamená také průpravu k samostané vědecké práci.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent doktorského studijního programu jEkonomika a management e schopen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1DSP-ŘEP-ECompany Management and Economics 06060
1DSP-ŘEP-E-DCompany Management and Economics - dob. 06060
1DSP-PF-ECorporate Finances 06060
2DSP-ŘEP-ECompany Management and Economics 03030?
2DSP-ŘEP-E-DCompany Management and Economics - dob. 03030?
2DSP-PF-ECorporate Finances 03030?